ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
อบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโครงการ
อบรมการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ของครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
-การเขียนโครงการที่สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา และยุทธศาสตร์เทศบาลด้านการศึกษา
-การเบิกจ่ายงบประมาณของโครงการตามระเบียบกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
ศูนย์ ICT จังหวัดขอนแก่น การแต่งกาย วันที่ 6 ส.ค.62 เสื้อเหลือง วันที่ 8 ส.ค.62 เสื้อฟ้า โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ศึกษาดูงาน จังหวัดร้อยเอ็ด
ผู้บริหารและครูโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สึกษาดูงานที่จังหวัดร้อยเอ็ด เนื่องใน งานมหกรรมทางการศึกษา โรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ปีการศึกษา 2562
จังหวัดร้อยเอ็ด แต่งกายเสื้อ น้ำเงิน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
ศึกษาดูงาน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม กำหนดศึกษาดูงาน ที่อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา  ระหว่างวันที่ 8-9 สิงหาคม 2562
อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา แต่งกายเสื้อเหลือง โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
กิจกรรมค่ายภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาประเทศ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม จัดกิจกรรม English camp ขึ้น วันที่ 16 สิงหาคม 2562