พันธกิจ / เป้าหมาย
วิสัยทัศน์ ( vision )

 

                ผู้เรียนเป็นเลิศด้านกีฬา มีทักษะภาษาและอาชีพ สร้างคนดีมีคุณธรรม ก้าวทันเทคโนโลยี  ตามวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
 

            โรงเรียนมีการจัดกระบวนการเรียนรู้  ที่มุ่งเน้นการพัฒนาสู่ความเป็นมาตรฐานการศึกษา  โดยยึดมาตรฐานการจัดการศึกษา  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นำมาเป็นต้นแบบมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียน  และมีการจัดทำโครงการ  กิจกรรมที่ส่งเสริมสนับสนุน  นักเรียนที่มีความสามารถด้านกรีฑา  กีฬา ได้พัฒนาสู่ความเป็นเลิศ  สามารถเข้าร่วมแข่งขันในระกับภาคฯ  ระดับประเทศ  โรงเรียนได้พัฒนาศักยภาพความสามารถ  โดยเฉพาะด้านกรีฑา  ส่วนด้านกีฬามี  ตะกร้อ  ฟุตซอล  นับเป็นความภาคภูมิใจของโรงเรียน  และระดับเทศบาลนครขอนแก่นมาโดยตลอด 

นอกจากนั้นโรงเรียนมีการจัดทำโครงการ  กิจกรรม  ที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  ยึดมั่นในขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม  ระเบียบแบบแผนการดำรงชีวิตที่เหมาะสม  นำความรู้ความสามารถไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ได้อย่างมีคุณภาพ  ทั้งนี้ทางโรงเรียนมีการสร้างสัมพันธ์  และเชื่อมโยงการจัดการศึกษากับวิถีชุมชนในท้องถิ่นอย่างใกล้ชิด  ในขณะเดียวกันคณะกรรมการสถานศึกษายังเข้ามามีส่วนร่วม  ส่งเสริมสนับสนุน  และร่วมวางแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของโรงเรียน  พร้อมทั้งได้รับความไว้วางใจของผู้ปกครอง  ชุมชนตลอดมา  ซึ่งทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการจัดการศึกษาสู่ความเป็นสากล  อย่างมีคุณภาพในอนาคตต่อไป 

พันธกิจ

          พันธกิจ                   
1. จัดการศึกษาสร้างความเสมอภาค  และความเท่าเทียมทางการศึกษา
2. พัฒนาผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ  ด้านกีฬา ภาษา อาชีพและเทคโนโลยี  และมีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21
3. จัดกิจกรรมการเรียนรู้ส่งเสริมคุณภาพชีวิต  เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  และน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ยุทธศาสตร์ในการจัดการศึกษา

มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนดี   มีปัญญา  มีความสุขบนพื้นฐานความเป็นไทย  โดยปลูกฝังให้ผู้เรียน

คุณลักษณะอันพึงประสงค์  ดังนี้

3.1  พัฒนาผู้เรียนให้เป็นคนเก่ง

3.2  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและค่านิยมที่พึงประสงค์

3.3  พัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  และสุขภาพจิตที่ดี 

3.4  พัฒนาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู

3.5  พัฒนากระบวนการบริหารสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

3.6  พัฒนาการบริหารการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน  ในการพัฒนาท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

3.7  พัฒนาการมีส่วนร่วมระหว่างโรงเรียนกับชุมชน

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา ( GOAL )

4.1   พัฒนาคุณภาพด้านปัจจัย

4.1.1   แผนพัฒนาครูให้มีคุณธรรม  จริยธรรมและความสามารถในการจัดการเรียนรู้

4.1.2   แผนพัฒนาผู้บริหารให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  มีภาวะผู้นำ  สามารถบริหารสถานศึกษา

          ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4.1.3   แผนพัฒนาผู้บริหาร  ครู  นักเรียน  ให้เป็นที่ยอมรับของผู้ปกครอง  และชุมชน

4.2   แผนพัฒนาคุณภาพด้านกระบวนการ

4.2.1  แผนพัฒนาการจัดองค์กร  โครงสร้าง  การบริหารทรัพยากร  และสิ่งแวดล้อม

4.2.2  แผนพัฒนาสถานศึกษาตามนโยบาย  และแนวทางการปฏิรูปการศึกษา

4.2.3  แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน

4.2.4  แผนพัฒนาการบริหารและการจัดการศึกษาโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน ในการพัฒนา

          ท้องถิ่นสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ (SBMLD)

4.2.5  แผนพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

4.2.6  แผนพัฒนาสนับสนุน  ให้ใช้แหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น  ในการจัดการศึกษา

4.2.7  แผนพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

4.3   แผนพัฒนาคุณภาพด้านผลผลิต

4.3.1  แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม  จริยธรรม  และค่านิยมอันพึงประสงค์

4.3.2  แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความรู้  และสมรรถนะสำคัญสู่ประชาคมอาเซียน

4.3.3  แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะในการทำงาน  และเจตคติที่ดีต่ออาชีพของนักเรียน

4.3.4  แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีความสามารถ  ในการวิเคราะห์  สังเคราะห์ของนักเรียน 

          และใช้ชีวิตอย่างมีความสุข

4.3.5  แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง  รักการเรียนรู้  ตามแนว

          ปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง

4.3.6  แผนพัฒนาผู้เรียนให้มีสุขภาพกาย  สุขภาพจิต  และมีสุนทรียภาพ

4.3.7  แผนพัฒนาส่งเสริมอัตลักษณ์  และเอกลักษณ์ของนักเรียน