หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  เปิดสอนการเรียนกาสอนรระดับปฐฒวัย และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

1. ระดับการศึกษาปฐมวัย
     - ระดับชั้นอนุบาล 2
     - ระดับชั้นอนุบาล 3

2. ระดับประถมศึกษา
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
     - ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

3. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หลักสูตร IECP(เน้นภาษาอังกฤษและภาษาจีน) และหลักสูตรปกติ
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

4. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 หลักสูตร (วิทย์ฯ - คณิตฯ ฟุตบอลและวอลเลย์บอล) (วิทย์ฯ-คณิตฯ คอมพิวเตอร์) (ศิลป์-ภาษาจีน) (ศิลป์-ช่างยนต์)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 หลักสูตร (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์)  (ทวิศึกษา - สาขาช่างยนต์ และสาขาการโรงแรม)
     - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  หลักสูตร (วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์) (ทวิศึกษา -สาขาช่างยนต์ และสาขาการโรงแรม)