ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน ปีการศึกษา 2564
  อนุบาล 2   39 คน
  อนุบาล 3   57 คน
       รวม    96 คน
  ป.1   43 คน
  ป.2   67 คน
  ป.3   60  คน
  ป.4   66  คน
  ป.5   58  คน
  ป.6   71  คน
       รวม   365  คน
  ม.1   77   คน
  ม.2    69  ตน
  ม.3    78  ตน
  ม.4    66  ตน
  ม.5    58   คน
  ม.6    54   คน
    รวม  402 คน
 รวมทั้งหมด  863 คน    
  ข้อมูล ณ 1 ก.ค.64