ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานแผนงาน
ส่วนหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563TSL
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 493.69 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562_word
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 951.5 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 959 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.01 MB
คำสั่งปฏิบัติงาน 4 ฝ่าย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 614.99 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 494.58 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561_word
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 509 KB
แผนพัฒนาการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.1 MB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 44.38 KB
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 68.89 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563 เพิ่มเติม ฉบับที่1.2563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 175.5 KB
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ-พ.ศ.-2563_tsl20042563
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 757 KB
พันธกิจ/ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา เทศบาลนครขอนแก่น ที่สอดคล้อง
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.04 KB
ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ ตัวชี้วัด โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 53.24 KB
ตัวชี้วัดตามแผนพัฒนาการศึกษาแห่งชาติไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 ของโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครขอนแก่น
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 65.53 KB
แผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ. 2561-2565) เพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลง ฉบับที่ 3/2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 285.62 KB