ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานโครงการปีฯ.2562
รายงานโครงการเข้าค่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน_ครูภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
รายงานโครงการประเมินผลความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา_นางสาววารี พิพิธพงศ์พัฒน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 140.76 KB
รายงานโครงการค่าหนังสือเรียน_นายอำนวย ใดจิ๋ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 288.92 KB
รายงานโครงจัดซื้อโฆษณาและเผยแพร่_นายอำนวย ใดจิ๋ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 191.09 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา_นายอำนวย ใดจิ๋ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 253.1 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุการการศึกษา_นายอำนวย ไดจิ๋ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 206.72 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์_นายอำนวย ใดจิ๋ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 176.09 KB
รายงานโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน_นายอำนวย ใดจิ๋ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 257.9 KB
รายงานโครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน_นายอำนวย ใดจิ๋ว
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 194.9 KB
รายงานโครงการรักการอ่าน_นางกัญจนา จันทะไพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.82 KB
รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้_นางกัญจนา จันทะไพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.82 KB
รายงานโครงการโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน_นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 746.46 KB
รายงานโครงการจัดการเรียนรู้มุ่งสู่ 4 ยุทธศาสตร์_นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 818.28 KB
รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิชาการ ป.4-6 (SBMLD)_นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 730.13 KB
รายงานโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน_นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.08 MB
รายงานโครงการเยี่ยมบ้าน_นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 764.3 KB
รายงานโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา)_นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 661.42 KB
พัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน_นางแก้วตา โคตรงาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 461.15 KB
รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(SBMLD)_นางแก้วตา โคตรงาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 305.66 KB
รายงานโครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลิอนักเรียน_นางสาวสาธนี ภูสนาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.46 KB
รายงานโครงการค่าสาธารณูปโภค_นายอนุรุท พรมมี
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 193.4 KB
รายงานโครงการเข้าค่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน_นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.38 MB
รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้น STEM Education_นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.4 MB
รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน_นายอนุวัตร เจือจันทร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 733.03 KB
รายงานโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม_นายอนุวัตร เจือจันทร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 957.91 KB
รายงานโครงการธนาคารโรงเรียน_นายพินิจ โคตรงาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.99 KB
รายงานโครงการส่งเสริมสุนทรียภาพ_นายพินิจ โคตรงาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 142.33 KB
รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี กีต้าร์ (SBMLD)_นายพินิจ โคตรงาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1005.62 KB
รายงานโครงการวันแม่แห่งชาติ_นางวิลาวัณย์ สีละพัฒน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 505.67 KB
รายงานโครงการวันพ่อแห่งชาติ_นางวิลาวัณย์ สีละพัฒน์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.79 KB