รายงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายงานโครงการประเมินผลความพึงพอใจของครูและบุคลากรทางการศึกษา : นางสาววารี พิพิธพงศ์พัฒน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 71 KB
รายงานโครงการรักการอ่าน : นางกัญจนา จันทะไพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 273.82 KB
รายงานโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน (ห้องสมุด) : นางกัญจนา จันทะไพร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 419.41 KB
รายงานโครงการวันเข้าพรรษา : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.96 MB
รายงานโครงการวันออกพรรษา : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.18 MB
รายงานโครงการค่าเครื่องแบบนักเรียน : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 860.44 KB
รายงานโครงการค่าอุปกรณ์การเรียน : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 914.66 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุการศึกษา : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 589.23 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุกีฬา : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 596.3 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 485.79 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุโฆษณาและเผยแพร่ : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 558.55 KB
รายงานโครงการจัดซื้อหนังสือเรียน : นายอำนวย ใดจิ๋ว
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.32 MB
รายงานโครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภคภายในโรงเรียน : นายอนุรุท พรมมี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 294.91 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน : นายอนุรุท พรมมี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 536.44 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว : นายอนุรุท พรมมี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 30.79 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง : นายอนุรุท พรมมี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 309.83 KB
รายงานโครงการจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ : นายอนุรุท พรมมี
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 34.71 KB
รายงานโครงการบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคม (จิตอาสา) : นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 737.8 KB
รายงานโครงการเยี่ยมบ้าน: นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 728.85 KB
รายงานโครงการเข้าค่ายวิชาการระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน : นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
รายงานโครงการพัฒนาการเรียนรู้โดยเน้น STEM Education : นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 4.97 MB
รายงานโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมในโรงเรียน : นายอนุวัตร เจือจันทร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.16 MB
รายงานโครงการนักรบสิ่งแวดล้อม : นายอนุวัตร เจือจันทร์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.88 MB
รายงานโครงการพัฒนาระบบดูแลนักเรียน : นางสาวสาธนี ภูสนาม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 292.46 KB
รายงานโครงการพัฒนาการเรียนการสอนด้วยโครงงาน : นางแก้วตา โคตรงาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.14 MB
รายงานโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศภาษาอังกฤษระดับมัธยมศึกษาตอนต้น(SBMLD) : นางแก้วตา โคตรงาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.79 KB