การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
แนวทางการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
การอบรม เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
         คู่มือประกอบการอบรม
       การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.13 MB
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้วิชาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 462.58 KB
ภาพขั้นตอนการลงมือศึกษาชั้นเรียน( PLC )

https://drive.google.com/file/d/1moLchrOIC5oDxo6s6ChlfnSBYfGMr1Qm/view?usp=sharing

การสะท้อนผล - ติดตาม การขับเคลื่อนกระบวนการ PLC
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.72 MB