หลักสูตรสถานศึกษา 2564
หลักสูตรสถานศึกษา 2564
ประกาศใช้หลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 59.64 KB
ส่วนนำหลักสูตร
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 734.01 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 216.56 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 455.32 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 760.57 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 382.98 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้สัุขศึกษาและพลศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 341.33 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 213.69 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 209.57 KB
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 664.35 KB
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 146.22 KB