ผลการประเมินเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนในสถานการณ์โควิด