7 มีค 65 รายงานการประชุม ครั้งที่ 7-65 หัวหน้าฝ่ายและหัวหน้าสาย