รายงานผลการดำเนินโครงการปีการศึกษา2564
รายงานผลการดำเนินโครงการสามเหลี่ยมพอเพียงเพื่อพ่อ_นางฉวี บรรดาศักดิ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.67 MB
รายงานผลการดำเนินโครงการร่วมงานประเพณีสงกรานต์_นางฉวี บรรดาศักดิ์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 69 KB
รายงานผลการดำเนินโครงการยกระดับผลทดสอบระดับชาติ (O-NET)_นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.7 MB
รายงานผลการดำเนินโครงการสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสถานศึกษา(ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว)_นางแก้วตา โคตรงาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 405.96 KB
รายงานผลการดำเนินโครงการจัดการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ(ภาษาจีน)_นางแก้วตา โคตรงาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 236.34 KB
รายงานผลการดำเนินโครงการดนตรีสร้างสุข_นายพินิจ โคตรงาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 673.36 KB
รายงานผลการดำเนินโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ_นายพินิจ โคตรงาม
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.06 MB
รายงานผลการดำเนินโครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา_นางณัฎฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 35.58 KB