ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ภาพกิจกรรม
ต้อนรับหน่วยศึกษานิเทศก์ สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น 11 กุมภาพันธ์ 2564
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ได้ต้อนรับศึกษานิเทศก์ นำโดย ดร.สุพัตรา ตาลดี และคณะ ออกนิเทศติดตามการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาสู่การปฏิบัติในชั้นเรียน การสังเกตชั้นเรียนในระดับชั้นอนุบาล ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาทุกระดับ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 การขับเคลื่อน PLC ในระยะที่ 2
            		</td>
               </tr>
							            
            </table>

            
					 
           <link rel=
โพสเมื่อ : 19 ก.พ. 2564,10:54   อ่าน 55 ครั้ง