ภาพกิจกรรม
การนิเทศ ติดตามระบบประกันคุณภาพ ภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 (25 มีนาคม 2564)
โดย ดร.สุพัตรา  ตาลดี หัวหน้าหน่วยศึกษานิเทศก์  นางมณีรัตน์  เย็นสวัสดิ์ ศึกษานิเทศก์ เทศบาลนครขอนแก่น และคณะกรรมการกำกับติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการจัดการศึกษา
โพสเมื่อ : 27 มี.ค. 2565,16:34   อ่าน 128 ครั้ง