ภาพกิจกรรม
แสดงความยินดีกับบุคลากร เนื่องในพิธีมอบเกียรติบัตรและโล่เพื่อเชิดชูเกียรติผู้ปฏิบัติราชการ ด้วยความมานะอุตสาหะ ประจำปี 2565
ขอแสดงความยินดี กับผู้บริหารและคณะครู จำนวน 9 ท่าน ได้แก่
1.ผอ.ประสิทธิ์ สมศักดิ์
2 รองกมลพงษ์ ทองดีนอก
3.ครูวิลาวัณย์ สีละพัฒน์
4.ครูวารี พิพิธพงษ์พัฒน์
5.ครูณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร
6.ครูวันดี ประแดงปุย
7.ครูรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ
8.ครูศศิธร เขื่อนแก้ว
9.ครูณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ

โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2565,19:17   อ่าน 133 ครั้ง