ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นายโสม มูลวิชา
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2502-2507
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพล รังสิมานพ
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2507-2509
ชื่อ-นามสกุล : นายเกษม ศรีลาศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2509-2512
ชื่อ-นามสกุล : นายจันดา ศรีนวกุล
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2512-2515
ชื่อ-นามสกุล : นายสงค์ ทุมทน
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515-2515
ชื่อ-นามสกุล : นางโฉมยง เรืองเกษม
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2515-2527
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสำอาง สุวรรณรุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2527-2535
ชื่อ-นามสกุล : นางจริยา มาลาเพ็ชร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2535-2540
ชื่อ-นามสกุล : นายอุทิศ ไชยศรีสุทธิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการระดับ 9
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2541-2547
ชื่อ-นามสกุล : นายชูเกียรติ เหลืองอุบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2547-2552
ชื่อ-นามสกุล : นายเจริญ ช่วงชิต
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2552-2554
ชื่อ-นามสกุล : นายชูเกียรติ เหลืองอุบล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2554-2555
ชื่อ-นามสกุล : นายนิกร นวโชติรส
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2555-2557
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิน หมื่นศรีจูม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2557-2560
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม โบราญมูล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ. 2560-2564
ชื่อ-นามสกุล : นายประสิทธิ์ สมศักดิ์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : มีนาคม 2565-ปัจจุบัน