ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิชาการ คุณครูมลฤดี ศรีบุญเรือง กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชื่อเรื่อง    การพัฒนารูปแบบการสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย            นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง  ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
                    โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
                     กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย          พ.ศ. 2562
บทคัดย่อ
 
                    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนารูปแบบสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) ศึกษาผลการใช้ภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 งานวิจัยเป็นการวิจัยและพัฒนา (Research and Development) กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น  ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 35 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย  1) แผนการจัดการเรียนรู้โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิด เพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 3) แบบวัดการเขียนเชิงสร้างสรรค์ และ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา 
ผลการวิจัยพบว่า
              1. รูปแบบสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีองค์ประกอบคือ หลักการ วัตถุประสงค์ กระบวนการเรียนการสอน สาระความรู้ ทักษะกระบวนการ สิ่งที่ส่งเสริม             การเรียนรู้ ระบบสังคม สิ่งสนับสนุนและหลักการตอบสนอง ซึ่งกระบวนการเรียนการสอนมี 7 ขั้นตอนคือ 1) ขั้นสร้างแผนภาพความคิดและงานเขียน  2) ขั้นเปรียบเทียบแบบตรง 3) ขั้นเปรียบเทียบกับตนเอง 4) ขั้นเปรียบเทียบขัดแย้ง 5) ขั้นเลือกคำสำคัญเพื่อเขียนเรื่อง 6) ขั้นปรับปรุงเรื่องที่เขียน และ 7) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และรูปแบบการสอนที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ 82.14/81.49 เมื่อเทียบกับเกณฑ์ 80/80 สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
                 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนโดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้นตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                3. การเขียนเชิงสร้างสรรค์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ89.47 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
                4. ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อรูปแบบสอนภาษาไทย โดยใช้กระบวนการฝึก 7 ขั้น ตามแนวซินเนคติกส์ร่วมกับแผนผังความคิดเพื่อส่งเสริมการเขียนเชิงสร้างสรรค์อยู่ในระดับมาก (= 4.41, S.D.= 0.61)ชื่อเรื่อง การพัฒนาแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม เพื่อส่งเสริมทักษะ
            การอ่านจับใจความ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้วิจัย      นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ
               โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
                กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  กระทรวงมหาดไทย
ปีที่วิจัย   พ.ศ. 2561
 
บทคัดย่อ 
 
               การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและหาประสิทธิภาพแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถามเพื่อส่งเสริมทักษะการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 และค่าดัชนีประสิทธิผลตั้งแต่ 0.50                 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดทักษะการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 จำนวน 36 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 1) แบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม จำนวน 5 ชุด 2) แผนการจัดการเรียนรู้ หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่อง พินิจวรรณกรรม โดยใช้แบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เพื่อวัดทักษะการอ่านจับใจความ และการอ่านเชิงวิเคราะห์ วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีลักษณะของแบบทดสอบเป็นแบบปรนัย ชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการเรียนวิชาภาษาไทยที่เรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม ลักษณะเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 15 ข้อ วิเคราะห์ข้อมูลดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานการทดสอบค่าที (t-test) แบบ Dependent          
ผลการวิจัย
                                    1.  แบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าประสิทธิภาพ (E1/ E2) เท่ากับ 82.70/81.07  และมีค่าดัชนีประสิทธิผล (E.I.) เท่ากับ 0.7250 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ คือ 80/80
              2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเพื่อวัดทักษะการอ่านจับใจความและการอ่านเชิงวิเคราะห์
วิชาภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคคำถาม
โสเครติสสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
              3.  ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาภาษาไทย 
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่เรียนด้วยแบบฝึกวิชาภาษาไทยโดยใช้เทคนิคการใช้คำถาม อยู่ในระดับมาก (= 4.31, S.D.= 0.76)
Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 2564,08:00   อ่าน 249 ครั้ง