เอกสารประกอบการเขียนโครงการ
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา(ตัวชี้วัด)

ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา

 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการศึกษาเพื่อความมั่นคงของสังคม  และดูแลป้องกันภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่

     กลยุทธ์ที่ 1.1  คนทุกช่วงวัยมีความรักในสถาบันหลักของชาติ และยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

          ตัวชี้วัดที่ 1: ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้  ที่สะท้อนความรักและการธำรง

รักษาสถาบันหลักของชาติ  และการยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ตัวชี้วัดที่ 2: ร้อยละของนักเรียนที่ผ่านการอบรมลูกเสือ เนตรนารี

ตัวชี้วัดที่ 3: ร้อยละของนักเรียนที่ได้เรียนกิจกรรมเสริมสร้างความเป็นพลเมือง (Civic Education)

ตัวชี้วัดที่ 4: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมที่สร้างภูมิคุ้มกันหรือป้องปราบการทุจริตคอร์รัปชั่น

ตัวชี้วัดที่ 5: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรม

ตัวชี้วัดที่ 6: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ และปลูกฝังแนวทางการจัดการความ

ขัดแย้งโดยแนวทางสันติวิธี

ตัวชี้วัดที่ 7: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอน/กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

ตัวชี้วัดที่ 8: สถานศึกษามีระบบ กลไก และมาตรการที่เข้มแข็งในการป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามในรูปแบบใหม่

ตัวชี้วัดที่ 9: ร้อยละของนักเรียนที่ปลอดยาเสพติด

ตัวชี้วัดที่ 10: ไม่มีคดีทะเลาะวิวาทในสถานศึกษา

ตัวชี้วัดที่ 11: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมบูรณาการที่ส่งเสริมการใช้ภาษาถิ่น

ตัวชี้วัดที่ 12: ร้อยละของนักเรียนที่ร่วมกิจกรรมที่แสดงออกถึงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่น

     กลยุทธ์ที่ 1.2 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาการดูแลและป้องกันจากภัยคุกคามในชีวิตรูปแบบใหม่

          ตัวชี้วัดที่ 13: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน

ตัวชี้วัดที่ 14: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ

 

     กลยุทธ์ที่ 1.3 คนทุกช่วงวัยได้รับการศึกษาเพื่อสร้างสำนึกรักท้องถิ่น และอนุรักษ์วัฒนธรรมท้องถิ่น

         

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาส่งเสริมผู้เรียนให้มีความรู้  ความสามารถ ในการแข่งขันทุกระดับ

กลยุทธ์ที่ 2.1 กำลังคนมีทักษะที่สำคัญจำเป็นและมีสมรรถนะตรงตามความต้องการของตลาดงานและการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

          ตัวชี้วัดที่ 13: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่มีการเรียนรู้นอกห้องเรียน

กลยุทธ์ที่ 2.2 สถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่จัดการศึกษาผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นเลิศเฉพาะด้าน

                   ตัวชี้วัดที่ 14: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้เพื่อส่งเสริมทักษะอาชีพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพการจัดการศึกษาของบุคลากรทางการศึกษา  และพัฒนาผู้เรียนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้

กลยุทธ์ที่ 3.1 ผู้เรียนมีทักษะและคุณลักษณะพื้นฐานของพลเมืองไทย และทักษะและคุณลักษณะที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21

                    ตัวชี้วัดที่ 15: ร้อยละของนักเรียนที่มีระดับความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษเฉลี่ยของผู้สำเร็จการศึกษาในแต่ละระดับ เมื่อทดสอบตามมาตรฐานความสามารถทางภาษาอังกฤษ (CEFR) สูงขึ้น (ระดับประถม/ ระดับมัธยม ศึกษาตอนต้น/ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย)

ตัวชี้วัดที่ 16: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรม และคณิตศาสตร์ หรือสะเต็มศึกษา

กลยุทธ์ที่ 3.2 คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ความสามารถ และสมรรถนะตามมาตรฐานการศึกษาและมาตรฐานวิชาชีพ และพัฒนาคุณภาพชีวิตได้ตามศักยภาพ

                    ตัวชี้วัดที่ 17: ร้อยละของครูที่ส่งเสริมทักษะพื้นฐานการวิจัยของนักเรียนทุกระดับชั้นผ่านกิจกรรมโครงงาน

                   ตัวชี้วัดที่ 18: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                   ตัวชี้วัดที่ 19: ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะและช่วยเหลือสังคม

ตัวชี้วัดที่ 20:  ร้อยละของจำนวนนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมการมีวินัย

ตัวชี้วัดที่ 21:  ร้อยละของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ที่เข้าร่วมกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณลักษณะที่พึงประสงค์

ตัวชี้วัดที่ 22: ร้อยละของเด็กอายุ 5–6 ปี  มีพัฒนาการสมวัย

ตัวชี้วัดที่ 23: ร้อยละของครูปฐมวัยมีความรู้และทักษะในการดูแลเด็กที่ถูกต้อง จัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับหลักการพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างรอบด้านตามวัย

กลยุทธ์ที่ 3.3 สถานศึกษาทุกระดับการศึกษา สามารถจัดกิจกรรม/กระบวนการเรียนรู้ตามหลักสูตรได้อย่างมีคุณภาพและมาตรฐาน

                    ตัวชี้วัดที่ 24: ร้อยละการอ่านของนักเรียนในโรงเรียน (อายุตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไป)

ตัวชี้วัดที่ 25: ร้อยละของนักเรียนที่มีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-NET) แต่ละวิชาผ่านเกณฑ์ร้อยละ 50 ขึ้นไป

ตัวชี้วัดที่ 26: ร้อยละของนักเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้านกีฬาและนันทนาการ

ตัวชี้วัดที่ 27: ร้อยละของนักเรียนปฐมวัยที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ได้คุณภาพและมาตรฐาน

ตัวชี้วัดที่ 28: สถานศึกษามีการจัดกิจกรรมที่สอดคล้องกับหลักสูตรปฐมวัย และสมรรถนะของเด็กที่เชื่อมโยงกับมาตรฐานคุณภาพเด็กปฐมวัย

ตัวชี้วัดที่ 29: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนภาษาของประเทศสมาชิก

อาเซียน (+3) (ภาษาจีน)

ตัวชี้วัดที่ 30: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดกระบวนการเรียนรู้เชิงบูรณาการเพื่อพัฒนาทักษะ การคิดวิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์

ตัวชี้วัดที่ 31: สถานศึกษามีจำนวนแหล่งเรียนรู้ที่ส่งเสริมการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

กลยุทธ์ที่ 3.4 แหล่งเรียนรู้ สื่อตำราเรียน นวัตกรรม และสื่อการเรียนรู้ มีคุณภาพและมาตรฐานและประชาชนสามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัดเวลาและสถานที่

                   ตัวชี้วัดที่ 32: สถานศึกษามีระบบคลังข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ และนวัตกรรมการเรียนรู้ที่มีคุณภาพมาตรฐานสามารถให้บริการคนทุกช่วงวัยและใช้ประโยชน์ร่วมกันระหว่างหน่วยงานได้

กลยุทธ์ที่ 3.5 ระบบและกลไกการวัดการติดตามและประเมินผลมีประสิทธิภาพ

                   ตัวชี้วัดที่ 33: สถานศึกษามีระบบและกลไกการทดสอบ การวัดและประเมินความรู้ ทักษะและสมรรถนะของผู้เรียนทุกระดับการศึกษา และทุกกลุ่มเป้าหมายที่มีประสิทธิภาพ

                   ตัวชี้วัดที่ 34: สถานศึกษามีระบบติดตามประชากรวัยเรียนที่ขาดโอกาสหรือไม่ได้รับการศึกษา และนักเรียนที่มีแนวโน้มจะออกกลางคัน

ตัวชี้วัดที่ 35: จำนวนการเข้าใช้บริการคลังข้อสอบ เพื่อการวัดผลการเรียนรู้ตามมาตรฐานหลักสูตร และมาตรฐานวิชาชีพ จำแนกตามหลักสูตรและระดับชั้นเรียน

ตัวชี้วัดที่ 36: ร้อยละของนักเรียนที่ศึกษา/เรียนรู้/อบรมทั้งด้านวิชาการและด้านอาชีพตามหลักสูตรและเข้ารับการทดสอบและประเมินผลผ่านระบบเทคโนโลยีดิจิทัล

กลยุทธ์ที่ 3.6 ครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้รับการพัฒนา  สมรรถนะตาม มาตรฐาน

                   ตัวชี้วัดที่ 37: ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับได้รับการพัฒนาตามมาตรฐานวิชาชีพและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 38: ร้อยละของครู และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับที่ได้รับการพัฒนาให้

สอดคล้องกับความต้องการและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดที่ 39: ระดับความพึงพอใจของครู อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่มีต่อการ

พัฒนาสมรรถนะและการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา

กลยุทธ์ที่ 4.1 ผู้เรียนทุกคนได้รับโอกาสและความเสมอภาคในการเข้าถึงการ ศึกษาที่มีคุณภาพ

                    ตัวชี้วัดที่ 40: ร้อยละของนักเรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษได้รับการศึกษาเต็มตามศักยภาพเพิ่มขึ้น (จำแนกตามกลุ่มประเภทของความจำเป็นพิเศษ)

ตัวชี้วัดที่ 41: อัตราการออกกลางคันของนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานลดลง

ตัวชี้วัดที่ 42: ความแตกต่างระหว่างคะแนนเฉลี่ยผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้น

พื้นฐาน (O-Net) ของนักเรียนระหว่างพื้นที่ ในวิชาคณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษลดลง

กลยุทธ์ที่ 4.2 การเพิ่มโอกาสทางการศึกษาผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสำหรับคนทุกช่วงวัย

                   ตัวชี้วัดที่ 43: สถานศึกษามีระบบเครือข่ายเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาที่ทันสมัย สนองตอบความต้องการของนักเรียนและผู้ใช้บริการทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดที่ 44: สถานศึกษามีบริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงครอบคลุมทุกพื้นที่ ขั้นต่ำ 30

Mbps ใน 5 ปีแรกและ 100 Mbps ภายใน 20 ปี

ตัวชี้วัดที่ 45: ร้อยละของนักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนทางไกลด้วยระบบ DLIT,

DLTV, ETV

กลยุทธ์ที่ 4.3 ระบบข้อมูลรายบุคคลและสารสนเทศทางการศึกษาที่ครอบคลุม ถูกต้องเป็นปัจจุบันเพื่อการวางแผน การบริหารจัดการศึกษา การติดตาม ประเมิน และรายงานผล

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,15:59   อ่าน 93 ครั้ง