ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

 
      วัน/เวลา        09.00 – 10.00       10.00-11.00        11.00-12.00         13.00-14.00        15.00-16.00
      จันทร์    
       อังคาร       เคมี
       อ.อนิรุจ
           คณิตเพิ่มเติม
       อ.กนกลดา
        ชีววิทยา
      อ.สมฤทัย
 
      พุธ    
      พฤหัสบดี    
      ศุกร์           ฟิสิกส์
      อ.ภัทรานิษฐ์
         ภาษาอังกฤษ
      อ.วิไล
 
 
 


ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
331
33201
ภาษาญี่ปุ่น

อ.จุฑารัตน์
33101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
33101
Eng อ.วิไล
30281  ภูมิศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
อ.มนัสชนก
33201
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
33201
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
33241  ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
33102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
อังคาร                
พุธ
331
33101
Eng อ.วิไล
33221
เคมี
อ.อนุรุท
33201
 คณิตเพิ่มเติม
อ.กนกลดา
33101
 สังคม
อ.มนัสชนก
33101
 คณิตพื้นฐาน
อ.กนกลดา
33101 
คณิตพื้นฐาน
อ.กนกลดา
33101 
การงาน
อ.ภาคภูมิ
33101 
ศิลปะ
อ.มงคล
พฤหัสฯ
331
33201 
คณิตเพิ่มเติม
อ.กนกลดา
33101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
33201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
33101 
สังคม
อ.มนัสชนก
33201 
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
33221
เคมี
อ.อนุรุท
33241  ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
33101 
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
ศุกร์                
 

ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
321
33102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
33101 
การงาน
อ.ภาคภูมิ
33101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
33101 
ศิลปะ
อ.มงคล
33201 
คณิตเพิ่มเติม
อ.กนกลดา
33241 
ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
33221
เคมี4
อ.อนุรุท
33201
ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
อังคาร                
พุธ
321
33101 
คณิตพื้นฐาน
อ.กนกลดา
33101 
คณิตพื้นฐาน
อ.กนกลดา
33101 
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
33241 
ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
33221
เคมี
อ.อนุรุท
33201
ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
33201 
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
33101
Eng อ.วิไล
พฤหัสฯ
321
33101
 สังคม
อ.มนัสชนก
33101 
สังคม
อ.มนัสชนก
33101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
33201 
คณิตเพิ่มเติม
อ.กนกลดา
30281  ภูมิศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
อ.มนัสชนก
33201 
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
33201 
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
33101
Eng อ.วิไล
ศุกร์                
 
 
ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
322
อิสระ 30201 ภาษาญี่ปุ่น
 อ.จุฑารัตน์
33101 สังคม
อ.มนัสชนก
33102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
33101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
33101 
การงาน
อ.ภาคภูมิ
30201
ช่างเพิ่มเติม
อ.จิรยุทธ์
30201
ช่างเพิ่มเติม
อ.จิรยุทธ์
อังคาร                
พุธ
322
อิสระ 33101 สังคม
อ.มนัสชนก
30201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
30201ภาษาญี่ปุ่น
 อ.จุฑารัตน์
33101
Eng อ.วิไล
30201
ช่างเพิ่มเติม
อ.จิรยุทธ์
30205
งานประดิษฐ์
อ.รัชพล
30205 
งานประดิษฐ์
อ.รัชพล
พฤหัสฯ
322
33101
Eng อ.วิไล
33101 
คณิตพื้นฐาน
อ.กนกลดา
33101 
คณิตพื้นฐาน
อ.กนกลดา
33101  ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
33101 
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
33101  ศิลปะ
อ.มงคล
30201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
30281 ภูมิศาสตร์กับสิ่งแวดล้อม
อ.มนัสชนก
ศุกร์                
                     
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:40   อ่าน 165 ครั้ง