ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
...................................................................................

 
ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                             รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                             รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/1
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นางรัตนาภรณ์  จำรัสภูมิ   นางภัทรานิษฐ์  นาสินพร้อม   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/1
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                      13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ว30261 6/1
โลกดาราศาสตร์
อ.ภัทรานิษฐ์
จ30206 6/1ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
อ33102 6/1
Eng
อ.วิไล
ส33102  6/1สังคม
อ.มนัสชนก
พักรับประทานอาหารกลางวัน ว33202 6/1ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
งานประดิษฐ์6/1อ.รัตนาภรณ์ บำเพ็ญฯ รด.
อังคาร ส33102  6/1สังคม
อ.มนัสชนก
ค33102  ม.6/1คณิตฯ
อ.แสนพล
อ33102 6/1
Eng
อ.วิไล
ว33242  6/1ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
ญ30206 6/1ภาษาญี่ปุ่น
 อ.จุฑารัตน์
ท33102  6/1ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
แนะแนว  ม.6/1อ.ภัทรานิษฐ์
พุธ ว33222 6/1
เคมี
อ.อนุรุท
ว33222 6/1
เคมี
อ.อนุรุท
ศ33102  6/1ศิลปะ(นาฎศิลป์)อ.มงคล ว30261 6/1
โลกดาราศาสตร์
อ.ภัทรานิษฐ์
พ33102  6/1
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
จ30206 6/1ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ขุมนุม
พฤหัสฯ อ33202 6/1
Engเพิ่ม
อ.วิไล
ค33202  ม.6/1คณิตเพิ่ม
อ.กนกลดา
ท33102  ม.6/1ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ส30262  6/1เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
อ.มนัสชนก
ว33102 6/1
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
ว33222 6/1
เคมี
อ.อนุรุท
ญ30206 6/1ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ศุกร์ ค33202  ม.6/1คณิตเพิ่ม
อ.กนกลดา
ส30262  6/1เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
อ.มนัสชนก
อ33202 6/1
Engเพิ่ม
อ.วิไล
งานประดิษฐ์6/1อ.รัตนาภรณ์ ค33102  ม.6/1คณิตฯ
อ.แสนพล
อิสระ 6/1
อ.ภัทรานิษฐ์
ง33201  6/1
การงาน
อ.ภาคภูมิ
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6/2
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นายวิไล  พลเสนา    ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/2
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                      13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ส33102  6/2สังคม
อ.มนัสชนก
ท33102  ม.6/2ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ญ30206 6/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
พ33102  6/2
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
พักรับประทานอาหารกลางวัน อ33102 6/2
Eng
อ.วิไล
จ30206 6/2ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
บำเพ็ญฯ รด.
อังคาร              
พุธ แนะแนว  ม.6/2อ.ภัทรานิษฐ์ ส30262  6/2เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
อ.มนัสชนก
ค33102  ม.6/2คณิตฯ
อ.แสนพล
ศ33102  6/2ศิลปะ(นาฎศิลป์)อ.มงคล ส33102  6/2สังคม
อ.มนัสชนก
ว33102 6/2
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
ขุมนุม
พฤหัสฯ ง33201  6/2
การงาน
อ.ภาคภูมิ
จ30206 6/2ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ญ30206 6/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ค33102  ม.6/2คณิตฯ
อ.แสนพล
ท33102  ม.6/2ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ส30262  6/2เหตุการณ์โลกปัจจุบัน
อ.มนัสชนก
อ33102 6/2
Eng
อ.วิไล
ศุกร์              
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:40   อ่าน 3469 ครั้ง