ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
 

     วัน/เวลา          09.00 – 10.00        10.00-11.00        11.00-12.00           13.00-14.00        15.00-16.00
       จันทร์    
      อังคาร          ฟิสิกส์
      อ.ภัทรานิษฐ์
          ภาษาอังกฤษ
          อ.วิไล
         เคมี
       อ.อนิรุจ
 
        พุธ    
      พฤหัสบดี    
       ศุกร์            ชีววิทยา
       อ.สมฤทัย
          คณิตเพิ่มเติม
         อ.แสนพล
 
 

ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
334
32221
เคมี
อ.อนุรุท
32221
เคมี

อ.อนุรุท
32101 
คณิตพื้นฐาน
อ.แสนพล
32241  ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
32241  ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
32103
การออกแบบและเทคโนฯ
อ.นิธิศ
32101 สังคม
อ.มนัสชนก
32101  ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
อังคาร                
พุธ
334
32201 ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
32201  ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
32102 ประวัติฯ
อ.สมฤทัย
32101 
คณิตพื้นฐาน
อ.แสนพล
32101 สังคม
อ.มนัสชนก
32101
Eng อ.วิไล
32101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
32101 
วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
พฤหัสฯ
334
32201 
คณิตเพิ่ม
อ.แสนพล
32101
การงาน
อ.ภาคภูมิ
32201 ฟิสิกส์อ.ภัทรานิษฐ์ 32101
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
32201
คณิตเพิ่ม
อ.แสนพล
32102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
32101
Eng อ.วิไล
32101 
วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
ศุกร์                
 
 
ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
333
32101 สังคม
อ.มนัสชนก
32101 
คณิตพื้นฐาน
อ.แสนพล
32221 เคมี
อ.อนุรุท
32201  ฟิสิกส์อ.ภัทรานิษฐ์ 32101
คณิตพื้นฐาน
อ.แสนพล
32101
Eng อ.วิไล
32101
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
32101
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
อังคาร                
พุธ
333
32221
เคมี
อ.อนุรุท
32201 
คณิตเพิ่ม
อ.แสนพล
32101
 สังคม
อ.มนัสชนก
32101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
32101
การงาน
อ.ภาคภูมิ
32201 
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
32101
Eng
อ.วิไล
32102
 ประวัติฯ
อ.สมฤทัย
พฤหัสฯ
333
32241  ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
32241  ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
32201 
คณิตเพิ่ม
อ.แสนพล
32201 
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
32101
 ศิลปะ
อ.รัชพล
32103 การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ 32101 
วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
32102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
ศุกร์                
 
 
ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/3
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
332
32101 
คณิตพื้นฐาน
อ.แสนพล
32101 สังคม
อ.มนัสชนก
30201 ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
32101
Eng
 อ.วิไล
30201
ช่างเพิ่มเติม
 อ.จิรยุทธ์
30201
ช่างเพิ่มเติม
 อ.จิรยุทธ์
32103
การออกแบบและเทคโนฯ
อ.นิธิศ
32102
 ประวัติฯ
อ.สมฤทัย
อังคาร                
พุธ
332
32101 
คณิตพื้นฐาน
อ.แสนพล
30201 ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
32101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
32101 
การงาน
อ.ภาคภูมิ
30201 ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
32101 
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
30201
ช่างเพิ่มเติม
 อ.จิรยุทธ์
32101
 สังคม
อ.มนัสชนก
พฤหัสฯ
332
30203 
งานประดิษฐ์
อ.รัชพล
30203 
งานประดิษฐ์
อ.รัชพล
32101
 Eng
อ.วิไล
32101 
วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
32102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
30201
ภาษาญี่ปุ่น
 อ.จุฑารัตน์
32101 
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
32101 
ศิลปะ
 อ.รัชพล
ศุกร์                
 
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 157 ครั้ง