ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
.............................................................
                                     ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                             รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                             รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์

ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นายแสนพล  จันทะภา    นางสาวสมฤทัย   พุทธมนต์สิงห์   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/1
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                      13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ค32102  5/1คณิตฯ
อ.แสนพล
ว32222 5/1
เคมี
อ.อนุรุท
ว32222 5/1
เคมี
อ.อนุรุท
แนะแนว 5/1
อ.ภัทรานิษฐ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน พ32102  5/1
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
ศ32102 5/1ศิลปะ
อ.รัชพล
บำเพ็ญฯ รด.
อังคาร อ32102 5/1
Eng
อ.วิไล
ว32222 5/1เคมี
อ.อนุรุท
ค32102  5/1คณิตฯ
อ.แสนพล
ส32104 5/1ประวัติฯ
อ.มนัสชนก
ว32202  5/1ฟิสิกส์
อ.อนุรุท
ค32202  5/1คณิตเพิ่ม
อ.แสนพล
ว32104 5/1
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
พุธ ท32102  ม.5/1ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ค32202  5/1คณิตเพิ่ม
อ.แสนพล
ว32242  5/1ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
ว32242  5/1ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
ว32202  5/1ฟิสิกส์
อ.อนุรุท
อ32102 5/1
Eng
อ.วิไล
ขุมนุม
พฤหัสฯ ส32104 5/1สังคม
อ.มนัสชนก
งานประดิษฐ์5/1อ.รัชพล ว32202 5/1ฟิสิกส์
อ.อนุรุท
อ32202 5/1
Engเพิ่ม
อ.วิไล
ว32242  5/1ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
ค32202  5/1คณิตเพิ่ม
อ.แสนพล
ง32102  5/1
การงาน
อ.ภาคภูมิ
ศุกร์ ค32202  5/1คณิตเพิ่ม
อ.แสนพล
งานประดิษฐ์5/1อ.รัชพล ท32102 ม.5/1ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ว32101  5/1วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
ส32104 5/1สังคม
อ.มนัสชนก
อ32202 5/1 Engเพิ่ม
อ.วิไล
ว32105 5/1
การออกแบบ
และเทคโนฯ
อ.นิธิศ
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นายนิธิศ   กิจขุนทด   นายวิทพงษ์  สีสุนาม   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                     13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ง32102  5/2การงาน
อ.ภาคภูมิ
ญ30204 5/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ส32104 5/2สังคม
อ.มนัสชนก
ศ32102 5/2ศิลปะ
อ.รัชพล
พักรับประทานอาหารกลางวัน ค32102  5/2คณิตฯ
อ.แสนพล
อ32102 5/2
Eng
อ.วิไล
บำเพ็ญฯ รด.
อังคาร              
พุธ อ32102 5/2
Eng
อ.วิไล
ว32105 5/2การออกแบบและ
เทคโนฯ
อ.นิธิศ
ส32104 5/2ประวัติฯ
อ.มนัสชนก
ค32102  5/2คณิตฯ
อ.แสนพล
จ30204 5/2ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ท32102  ม.5/2ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ขุมนุม
พฤหัสฯ แนะแนว 5/2
อ.ภัทรานิษฐ์
ว32104 5/2วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
พ32102  5/2
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
ท32102  ม.5/2ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ญ30204 5/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
จ30204 5/2ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ส32104 5/2สังคม
อ.มนัสชนก
ศุกร์              
 
 


 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 3473 ครั้ง