ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

 
      วัน/เวลา       09.00 – 10.00      10.00-11.00      11.00-12.00         13.00-14.00      15.00-16.00
      จันทร์    
      อังคาร      ชีววิทยา
     อ.สมฤทัย
         ภาษาอังกฤษ
      อ.วิไล
       ฟิสิกส์
       อ.ภัทรานิษฐ์
 
     พุธ    
     พฤหัสบดี    
     ศุกร์      ภาษาอังกฤษ
      อ.วิไล
      เคมี
      อ.อนิรุจ
         คณิตเพิ่มเติม
       ม.4/1
       อ.ภัทรานิษฐ์
      ม.4/2
        อ.อนิรุจ
 


ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4/1
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
346
31201  คณิตเพิ่ม
อ.ภัทรานิษฐ์
31101 
คณิตพื้นฐาน

อ.ชมพูนุช
31241 ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
31221
เคมีอ.อนุรุท
31101 
การงาน
อ.ภาคภูมิ
31101  สังคมอ.มนัสชนก 31101
Eng อ.วิไล
31101  ศิลปะ อ.มงคล
อังคาร                
พุธ
346
31101  ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
31102 ประวัติฯอ.สมฤทัย 31221
เคมีอ.อนุรุท
31201  คณิตเพิ่ม
อ.ภัทรานิษฐ์
31201 ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
31101 
คณิตพื้นฐาน
อ.ชมพูนุช
31102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
31103
การออกแบบและเทคโนฯ
อ.นิธิศ
พฤหัสฯ
346
31201  ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
31201 
ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
31101 
วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
31101
Eng
อ.วิไล
31241ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
31101 
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
31101  สังคม
อ.มนัสชนก
31101  ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ศุกร์                
 

ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
336
31101
Eng อ.วิไล
31201 ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
31201  ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
31101  ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
31221 เคมี
อ.อนุรุท
31221 เคมี
อ.อนุรุท
31102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
31101  สังคม
อ.มนัสชนก
อังคาร                
พุธ
336
31101  สังคม
อ.มนัสชนก
31101  ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
31201  ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
31101
วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
31241 ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
31241 ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
31103
การออกแบบและเทคโนฯ
อ.นิธิศ
31101 
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
พฤหัสฯ
336
31201  คณิตเพิ่ม
อ.อนุรุท
31201  คณิตเพิ่ม
อ.อนุรุท
31101 
คณิตพื้นฐาน
อ.ชมพูนุช
31101 
คณิตพื้นฐาน
อ.ชมพูนุช
31101  ศิลปะ อ.มงคล 31101
Eng อ.วิไล
31101 
การงาน
อ.ภาคภูมิ
31102 ประวัติฯ
อ.สมฤทัย
ศุกร์                
 


ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/3
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)

(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
335
31101 
คณิตพื้นฐานอ.ชมพูนุช
31101
Eng อ.วิไล
30201 ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
30201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
30201 
งานประดิษฐ์
อ.เมษยน
31101  ศิลปะ อ.มงคล 31101
การงาน
อ.ภาคภูมิ
30201 
งานประดิษฐ์

อ.เมษยน
อังคาร                
พุธ
335
30201
ช่างเพิ่มเติม
อ.จิรยุทธ์
30201
ช่างเพิ่มเติม
อ.จิรยุทธ์
31101
Eng อ.วิไล
30201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
31101  ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
31101
วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
31101 สังคม
อ.มนัสชนก
31102
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
พฤหัสฯ
335
31101
คณิตพื้นฐานอ.ชมพูนุช
30201 ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
31101 
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
31102 ประวัติฯ
อ.สมฤทัย
31101
ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
31101  สังคม
อ.มนัสชนก
30201
ช่างเพิ่มเติม
อ.จิรยุทธ์
31103
การออกแบบและเทคโนฯ
อ.นิธิศ
ศุกร์                

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 492 ครั้ง