ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

.......................................
                                               ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                            รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                             รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์


ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นางมนัสชนก  กะไรยะ   นายอนุรุท  พรมมี    ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/1
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                      13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ อ31102 4/1
Eng
อ.วิไล
แนะแนว 4/1
อ.ภัทรานิษฐ์
ว31242 4/1ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
ว31242 4/1ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
พักรับประทานอาหารกลางวัน ค31202  4/1คณิตเพิ่ม
อ.กนกลดา
ว31222 4/1เคมี
อ.อนุรุท
บำเพ็ญฯ รด.
อังคาร ว31202 4/1ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
ว31202 4/1ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
ท31102  ม.4/1ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ค31202  4/1คณิตเพิ่ม
อ.กนกลดา
ศ31102 4/1 ศิลปะ1
อ.มงคล
อ31102 4/1
Eng
อ.วิไล
ส31103  4/1สังคม
อ.มนัสชนก
พุธ ว31105 4/1
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
งานประดิษฐ์4/1อ.รัชพล ท31102  ม.4/1ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
พ31102  4/1
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
ส31103  4/1ประวัติฯ
อ.วุฒิศักดิ์
ส31103  4/1สังคม
อ.มนัสชนก
ขุมนุม
พฤหัสฯ ว31222 4/1เคมี
อ.อนุรุท
ว31222 4/1เคมี
อ.อนุรุท
ค31102  4/1คณิตฯ
อ.แสนพล
งานประดิษฐ์4/1อ.รัชพล อ31202 4/1
Engเพิม
อ.วิไล
ง31102  4/1
การงาน
อ.ภาคภูมิ
ว31106 4/1
การออกแบบ
และเทคโนฯ
อ.นิธิศ
ศุกร์ ว31202 4/1ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
ว31202 4/1ฟิสิกส์
อ.ภัทรานิษฐ์
ค31102  4/1คณิตฯ
อ.แสนพล
ว31242 4/1ชีววิทยา
อ.สมฤทัย
ค31202  4/1คณิตเพิ่ม
อ.กนกลดา
ว31104  4/1วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
อ31202 4/1
Engเพิม
อ.วิไล
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นายจิรายุทธ์  หล่อยดา    นายภาคภูมิ  วรจินดา   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/2
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                      13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ จ30202 4/2ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ค31102  4/2คณิตฯ
อ.แสนพล
ท31102  ม.4/2ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ญ30202 4/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
พักรับประทานอาหารกลางวัน ส31103  4/2สังคม
อ.มนัสชนก
ง31102  4/2
การงาน
อ.ภาคภูมิ
ญ30202 4/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
อังคาร              
พุธ ส31103  4/2ประวัติศาสตร์
อ.วุฒิศักดิ์
ท31102  ม.4/2ภาษาไทย
อ.รัตนาภรณ์
ว31106 4/2การออกแบบและ
เทคโนฯ อ.นิธิศ
ว31105 4/2
วิทยฯคำนวน
อ.บรรสิทธิ์
อ31102 4/2
Eng
อ.วิไล
พ31102  4/2
สุขพละ
อ.ภาคภูมิ
ขุมนุม
พฤหัสฯ ค31102  4/2คณิตฯ
อ.แสนพล
อ31102 4/2
Eng
อ.วิไล
ส31103  4/2สังคม
อ.มนัสชนก
ว31104 4/2
วิทย์พื้นฐาน
อ.อนุรุท
ศ31102 4/2 ศิลปะ1
อ.มงคล
แนะแนว 4/2
อ.ภัทรานิษฐ์
จ30202 4/2ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
ศุกร์         ส31103  4/2สังคม
อ.มนัสชนก
ง31102  4/2
การงาน
อ.ภาคภูมิ
ญ30202 4/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
 
 
 


 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 3835 ครั้ง