ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

 
 
     วัน/เวลา
       09.00 – 10.00       10.30-11.30         13.00-14.00        15.00-16.00
     จันทร์            ภาษาไทย
       อ.วิชุดา
 
     อังคาร    
     พุธ        สังคมศึกษา
       อ.วีรพล
       ภาษาอังกฤษ
     อ.พินิจ
       คณิต
      อ.แสนพล
 
      พฤหัสบดี    
     ศุกร์    


ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์         พักเที่ยง        
อังคาร
333
23201 ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
23101  คณิตฯ
อ.แสนพล
23101  ภาษาไทย
อ.วิชุดา
23101
Eng อ.พินิจ
23101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
23201 ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์ 23101  การงาน
อ.สาธนี
23101  สังคม
อ.วีรพล
พุธ                
พฤหัสฯ
343
23102 วิทยฯคำนวน
อ.นิลพงษ์
23101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
23101 Eng
 อ.พินิจ
23101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
23101  สังคม
อ.วีรพล
23101 ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
23103 
การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ
20265  ไฟฟ้า5
อ.จิรยุทธ์
ศุกร์
333
20242  คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
23101  คณิตฯ
อ.แสนพล
23101  ภาษาไทย
อ.วิชุดา
23102  ประวัติฯ
อ.วีรพล
23102  พละ
อ.เมษยน
23102 
ดนตรี-นาฎศิลป์
อ.มงคล
งานประดิษฐ์
อ.พินิจ
งานประดิษฐ์
อ.พินิจ
 

ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์         พักเที่ยง        
อังคาร
332
23101  คณิตฯ
อ.แสนพล
23201ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
23101 Eng
 อ.พินิจ
20242  คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
23101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
23101  ภาษาไทย
อ.วิชุดา
23201 ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์ 23103
การออกแบบและเทคโนฯ
อ.นิธิศ
พุธ                
พฤหัสฯ
343
23101  สังคม
อ.วีรพล
23102
วิทยฯคำนวน
อ.นิลพงษ์
23101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
23102  ประวัติฯ
อ.วีรพล
23101
Eng อ.พินิจ
23102  พละ
อ.เมษยน
23102  ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล งานประดิษฐ์
อ.พินิจ
ศุกร์
332
23101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
23101  การงาน
อ.สาธนี
23101
ทัศนศิลป์  อ.รัชพล
23101  คณิตฯอ.แสนพล งานประดิษฐ์
อ.พินิจ
20265  ไฟฟ้า5
อ.จิรยุทธ์
23101  ภาษาไทย
อ.วิชุดา
23101  สังคม
อ.วีรพล


ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3

วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์         พักเที่ยง        
อังคาร
331
23101 ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
23101 Eng อ.พินิจ 23101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
23103
การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ
23101  สังคม
อ.วีรพล
23102   
ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล
23102  ประวัติฯ
อ.วีรพล
23101  การงาน
อ.สาธนี
พุธ                
พฤหัสฯ
344
23101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
23101 Eng อ.พินิจ 23101  ภาษาไทย
อ.วิชุดา
23101  คณิตฯ
อ.แสนพล
23102
วิทยฯคำนวน

อ.นิลพงษ์
20265  ไฟฟ้า5
อ.จิรยุทธ์
งานประดิษฐ์
อ.พินิจ
23102  พละ
อ.เมษยน
ศุกร์
331
23201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
23101 สังคม
อ.วีรพล
23101  คณิตฯ
อ.แสนพล
งานประดิษฐ์อ.พินิจ 23101   วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
23101  ภาษาไทย
อ.วิชุดา
23201 ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์ 20242 
คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/4
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์         พักเที่ยง        
อังคาร
321
23201 ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์ 23102  พละ
อ.เมษยน
23101  สังคม
อ.วีรพล
23101  คณิตฯ
อ.แสนพล
20265  ไฟฟ้า5
อ.จิรยุทธ์
23103
การออกแบบและเทคโนฯ  อ.นิธิศ
23101
Eng อ.พินิจ
20205  ฟุตบอล
อ.เมษยน
พุธ                
พฤหัสฯ
345
23201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
23101  ภาษาไทย
อ.วิชุดา
23101  สังคม
อ.วีรพล
20205  ฟุตบอล
อ.เมษยน
23101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
23101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
23102
วิทยฯคำนวน

อ.นิลพงษ์
23102  ดนตรี-นาฎศิลป์
อ.มงคล
ศุกร์
321
23101  คณิตฯ
อ.แสนพล
23101  ภาษาไทย
อ.วิชุดา
23101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
20242  คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
23101  การงาน
อ.สาธนี
23101
eng อ.พินิจ
23102  ประวัติฯ
อ.วีรพล
23101 ทัศนศิลป์
อ.รัชพล

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 358 ครั้ง