ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น

 .................................................................................................................
ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                             รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                              รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์


ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นางสาวสาธนี  ภูสนาม   นายบรรสิทธิ์  ดีล้อม   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                      13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ว23104  3/1วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ว23104  3/1วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ง20266  3/1ติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้นอ.จิรยุทธ์ ง20266  3/1ติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้นอ.จิรยุทธ์ พักรับประทานอาหารกลางวัน พ23103  3/1
สุขศึกษา
อ.สาธนี
ส23103  3/1สังคม
อ.วีรพล
งานประดิษฐ์3/1อ.แก้วตา
อังคาร จ23202 3/1ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ท23102  3/1ภาษาไทย
อ.วิชุดา
ส23104  3/1ประวัติฯ
อ.วุฒิศักดิ์
พ23104  3/1พละ
อ.เมษยน
ง20246  3/1คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ง20246 3/1
คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ง23201 3/1งานช่างเพิ่มเติม
อ.นิธิศ
พุธ ศ23101  3/1ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
ค23102  3/1คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
ญ23202 3/1ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ท23102  3/1ภาษาไทย
อ.วิชุดา
อ23102 3/1
Eng 
อ.พินิจ
ส23103  3/1สังคม
อ.วีรพล
ขุมนุม
พฤหัสฯ ว23104  3/1วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
งานประดิษฐ์3/1อ.แก้วตา อ23102 3/1
Eng
อ.พินิจ
ค23102  3/1คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
ง23102 3/1
การงาน
อ.นิธิศ
ส23103  3/1สังคม
อ.วีรพล
ลูกเสือ
เนตรนารี
ศุกร์ 4H3/1
อ.สาธนี
ค23102  3/1คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
ท23102  3/1ภาษาไทย
อ.วิชุดา
แนะแนว  3/1
อ.สาธนี
ศ23102  3/1ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล อ23102 3/1
Eng
อ.พินิจ
ว23105  3/1วิทยฯคำนวณ
อ.นิลพงษ์
 
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นายพินิจ   โคตรงาม   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/2
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                     13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ค23102  3/2คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
ท23102  3/2ภาษาไทย
อ.วิชุดา
จ23202 3/2ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
อ23102 3/2
Eng
 อ.พินิจ
พักรับประทานอาหารกลางวัน ง20246  3/2คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ง20246  3/2คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ส23103  3/2สังคม
อ.วีรพล
อังคาร ค23102  3/2คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
ว23104  3/2วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
4H3/2
อ.กนกลดา
อ23102 3/2
Eng
อ.พินิจ
พ23103  3/2
สุขศึกษา
อ.สาธนี
ท23102  3/2ภาษาไทย
อ.วิชุดา
ว23105  3/2วิทยฯคำนวณ
อ.นิลพงษ์
พุธ ค23102  3/2คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
อ23102 3/2
Eng
อ.พินิจ
พ23104  3/2พละ
อ.เมษยน
ศ23101  3/2ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
ส23103  3/2สังคม
อ.วีรพล
ท23102  3/2ภาษาไทย
อ.วิชุดา
ขุมนุม
พฤหัสฯ    แนะแนว  3/2อ.สาธนี ส23103  3/2สังคม
อ.วีรพล
ง23102 3/2
การงาน
อ.นิธิศ
ส23104  3/2ประวัติฯ
อ.วุฒิศักดิ์
งานประดิษฐ์3/2อ.แก้วตา ศ23102  3/2ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล ลูกเสือ
เนตรนารี
ศุกร์ ว23104  3/2วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ว23104  3/2วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ง20266  3/2ติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ง20266  3/2ติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
งานประดิษฐ์3/2อ.แก้วตา ง23201 3/2
งานช่างเพิ่มเติม
อ.นิธิศ
ญ23202 3/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นางสาววิชุดา   ศรีจันทร์   นายรัชพล  อวนศรี   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                      13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ พ23103  3/3
สุขศึกษา
อ.สาธนี
ง20246  3/3คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ง20246  3/3คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ท23102  3/3ภาษาไทย
อ.วิชุดา
พักรับประทานอาหารกลางวัน ว23105  3/3วิทยฯคำนวณ
อ.นิลพงษ์
ง23201 3/3งานช่างเพิ่มเติม
อ.นิธิศ
ศ23102  3/3ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล
อังคาร อ23102 3/3
Eng
อ.พินิจ
ส23103  3/3สังคม
อ.วีรพล
ท23102  3/3ภาษาไทย
อ.วิชุดา
ค23102  3/3คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
ว23104  3/3วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
   แนะแนว  3/3อ.สาธนี ศ23101  3/3ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
พุธ ส23103  3/3สังคม
อ.วีรพล
ว23104  3/3วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ว23104  3/3วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
อ23102 3/3
Eng 
อ.พินิจ
  ฟุตบอล3/3
อ.เมษยน
4H3/3
อ.กนกลดา
ขุมนุม
พฤหัสฯ อ23102 3/3Eng  อ.พินิจ ค23102  3/3คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
ง20266  3/3ติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้นอ.จิรยุทธ์ ง20266  3/3ติดตั้งไฟฟ้าเบื้องต้นอ.จิรยุทธ์ พ23104  3/3พละ
อ.เมษยน
  ฟุตบอล3/3
อ.เมษยน
ลูกเสือเนตรนารี
ศุกร์ ส23103  3/3สังคม
อ.วีรพล
จ23202 3/3ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ค23102  3/3คณิตฯ
อ.ชมพูนุช
ท23102  3/3ภาษาไทย
อ.วิชุดา
ง23102 3/3
การงาน
อ.นิธิศ
ญ23202 3/3ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ส23104  3/3ประวัติฯ
อ.วุฒิศักดิ์
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 3694 ครั้ง