ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
.........................................................................................................................................

    ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา :   รายวิชาภาษาไทย                                    รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                                  รายวิชาคณิตศาสตร์                                  รายวิชาวิทยาศาสตร์
                                                  รายวิชาสังคมศึกษา                                  รายวิชาประวัติศาสตร์
                                                  
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นางแก้วตา  โคตรงาม   นางสาวกัญญาณัฐ  เมฆพยัพ   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                     13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ศ22103  2/1ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
ส22103  2/1สังคม
อ.วีรพล
งานประดิษฐ์2/1อ.ภาคภูมิ พ22104  2/1พละ
อ.เมษยน
พักรับประทานอาหารกลางวัน     4H2/1
อ.กัญญาณัฐ
ค22102  2/1คณิตฯ
อ.กนกลดา
ว22105  2/1วิทยฯคำนวณ
อ.นิลพงษ์
อังคาร อ22102
2/1Eng
อ.แก้วตา
ญ22202 2/1ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
จ22202 2/1ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ท22102  2/1ภาษาไทย
อ.มลฤดี
งานประดิษฐ์2/1อ.ภาคภูมิ ง20264 2/1เขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้นอ.จิรยุทธ์ ง20264 2/1เขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้นอ.จิรยุทธ์
พุธ ค22102  2/1คณิตฯ
อ.กนกลดา
ส22103  2/1สังคม
อ.วีรพล
ส22104  2/1ประวัติฯ
อ.วุฒิศักดิ์
ว22104 2/1
วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ง20244 2/1
คอมฯเพิ่ม
อ.นิลพงษ์
ง20244 2/1
คอมฯเพิ่ม
อ.นิลพงษ์
ขุมนุม
พฤหัสฯ ง22102 2/1
การงาน
อ.นิธิศ
ว22104 2/1
วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ท22102  2/1ภาษาไทย
อ.มลฤดี
อ22102 2/1
Eng
อ.แก้วตา
ว22104 2/1
วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
พ22103  2/1
สุขศึกษา
อ.สาธนี
ลูกเสือ
เนตรนารี
ศุกร์ ง22201 2/1
งานช่างเพิ่มเติม
อ.นิธิศ
ค22102  2/1คณิตฯ
อ.กนกลดา
ท22102  2/1ภาษาไทย
อ.มลฤดี
อ22102 2/1
Eng
อ.แก้วตา
   แนะแนว  2/1อ.สาธนี ศ22104  2/1 ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล ส22103  2/1สังคม
อ.วีรพล
 
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นายวีรพล  ผาโคตร   นางสาวกนกลดา  วรรณการคูณ     ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                     13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ อ22102 2/2  Eng
อ.แก้วตา
 ค22102  2/2คณิตฯ
อ.กนกลดา
ท22102 2/2ภาษาไทย
อ.มลฤดี
ว22105  2/2วิทยฯคำนวณ
อ.นิลพงษ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน ส22104  2/2ประวัติฯ
อ.วุฒิศักดิ์
ว22104  2/2วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
4H2/2
อ.ชมพูนุช
อังคาร ค22102  2/2คณิตฯ
อ.กนกลดา
ง22102 2/2
การงาน
อ.นิธิศ
ว22104  2/2วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ง22201 2/2งานช่างเพิ่มเติม
อ.นิธิศ
อ22102 2/2
Eng
อ.แก้วตา
ส22103  2/2สังคม
อ.วีรพล
งานประดิษฐ์2/2อ.จุฑารัตน์
พุธ งานประดิษฐ์
2/2
อ.จุฑารัตน์
อ22102 2/2
Eng
อ.แก้วตา
จ22202 2/2ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
พ22103  2/2
สุขศึกษา
อ.สาธนี
ศ22104  2/2 ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล ท22102  2/2ภาษาไทย
อ.มลฤดี
ขุมนุม
พฤหัสฯ ง20244 2/2
คอมฯเพิ่ม
อ.นิลพงษ์
ง20244 2/2
คอมฯเพิ่ม
อ.นิลพงษ์
ส22103  2/2สังคม
อ.วีรพล
ค22102  2/2คณิตฯ
อ.กนกลดา
ท22102  2/2ภาษาไทย
อ.มลฤดี
ศ22103  2/2ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
ลูกเสือ
เนตรนารี
ศุกร์ ญ22202 2/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ส22103  2/2สังคม
อ.วีรพล
แนะแนว  2/2
อ.สาธนี
พ22104  2/2พละ
อ.เมษยน
ว22104  2/2วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
ง20264 2/2เขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ง20264 2/2เขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
 
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
ภาคเรียนที่ 2   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
นายนิลพงษ์   เอกพันธุ์   นายวุฒิศักดิ์  บุดดี   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                      13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ค22102  2/3คณิตฯ
อ.กนกลดา
ง22102 2/3
การงาน
อ.นิธิศ
ส22103  2/3สังคม
อ.วีรพล
อ22102 2/3
Eng
อ.แก้วตา
พักรับประทานอาหารกลางวัน ว22104  2/3วิทย์ฯ
อ.สมฤทัย
ญ22202 2/3ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ศ22103  2/3ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
อังคาร ส22103  2/3สังคม
อ.วีรพล
แนะแนว  2/3
อ.สาธนี
ง20244 2/3
คอมฯเพิ่ม
อ.นิลพงษ์
ง20244 2/3
คอมฯเพิ่ม
อ.นิลพงษ์
ท22102  2/3ภาษาไทย
อ.วิชุดา
  ฟุตบอล2/3
อ.เมษยน
ศ22104  2/3 ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล
พุธ พ22103  2/3
สุขศึกษา
อ.สาธนี
ง20264 2/3เขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ง20264 2/3เขียนแบบไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ค22102  2/3คณิตฯ
อ.กนกลดา
อ22102 2/3Eng อ.แก้วตา   ฟุตบอล2/3
อ.เมษยน
ขุมนุม
พฤหัสฯ ส22103  2/3สังคมฯ
อ.วีรพล
ว22104  2/3วิทย์ฯ
อ.สมฤทัย
ท22102  2/3ภาษาไทย
อ.วิชุดา
ง22201 2/3งานช่างเพิ่มเติม
อ.นิธิศ
ค22102  2/3คณิตฯ
อ.กนกลดา
    4H2/3
อ.นิลพงษ์
ลูกเสือ
เนตรนารี
ศุกร์ ท22102  2/3ภาษาไทย
อ.วิชุดา
อ22102 2/3
Eng
อ.แก้วตา
ว22104  2/3วิทย์ฯ
อ.สมฤทัย
ส22104  2/3ประวัติฯ
อ.วุฒิศักดิ์
จ22202 2/3ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ว22105  2/3วิทยฯคำนวณ
อ.นิลพงษ์
พ22104  2/3พละ
อ.เมษยน
 
 
 
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 3909 ครั้ง