ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
 
     วัน/เวลา       09.00 – 10.00      10.30-11.30       13.00-14.00    15.00-16.00
     จันทร์    
     อังคาร    
     พุธ       สังคมศึกษา
  อ.วีรพล
คอมเพิ่มเติม
ครูนิลพงษ์
 
     พฤหัสบดี      ภาษาไทย
     อ.วิชุดา
    ภาษาอังกฤษ
   อ.แก้วตา
     คณิตศาสตร์
     อ.กนกลดา
 
     ศุกร์    
 
 
ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
342
22101 
ทัศนศิลป์

อ.รัชพล
22102
  ประวัติฯ

อ.วิชุดา
22101 
วิทย์ฯ

อ.กัญญาณัฐ
22101 
คณิตฯ

อ.กนกลดา
พักเที่ยง 22101
Eng

 อ.แก้วตา
22102 
พละ

อ.เมษยน
22102 
ดนตรี-นาฎศิลป์ อ.มงคล
22103
การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ
อังคาร
346
22102
วิทยฯคำนวน

อ.นิลพงษ์
22101 
สังคม

อ.วีรพล
22101
Eng

อ.แก้วตา
22101 
ภาษาไทย

อ.มลฤดี
22201
ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
20263
ไฟฟ้า3

อ.จิรยุทธ์
20241
คอมฯเพิ่มเติม
อ.นิลพงษ์
22201
ภาษาจีน

 อ.วิทพงษ์
พุธ                
พฤหัสฯ                
ศุกร์
346
22101  ภาษาไทย
อ.มลฤดี
21101การงานอาชีพอ.นิลพงษ์ 22101  คณิตฯ
อ.กนกลดา
22101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
22101  สังคม
อ.วีรพล
22101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
งานประดิษฐ์อ.แก้วตา งานประดิษฐ์อ.แก้วตา


 
ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
343
22102  ประวัติฯ
อ.วิชุดา
22101  คณิตฯ
อ.กนกลดา
22101 ภาษาไทย
อ.มลฤดี
22101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
พักเที่ยง 22201 ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
22101 Eng
อ.แก้วตา
งานประดิษฐ์อ.แก้วตา 22101  สังคม
อ.วีรพล
อังคาร
336
22101  คณิตฯ
อ.กนกลดา
22201 ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์ 22102
วิทยฯคำนวน

อ.นิลพงษ์
20241
คอมฯเพิ่มเติม

อ.นิลพงษ์
22101 Eng
อ.แก้วตา
22101  สังคม
อ.วีรพล
22103 การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ งานประดิษฐ์อ.แก้วตา
พุธ                
พฤหัสฯ                
ศุกร์
336
22101  ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
22101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
22101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
22102  พละ
อ.เมษยน
22102   
ดนตรี-นาฎศิลป์

อ.มงคล
22101  ภาษาไทย
อ.มลฤดี
20263
ไฟฟ้า3

อ.จิรยุทธ์
21101
การงานอาชีพ

อ.นิลพงษ์ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/3
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
344
22101 Eng อ.พินิจ 22102
วิทยฯคำนวน
อ.นิลพงษ์
22101  คณิตฯ
อ.กนกลดา
งานประดิษฐ์อ.แก้วตา พักเที่ยง 22101 ภาษาไทย
อ.มลฤดี
22101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
22101  ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
งานประดิษฐ์อ.แก้วตา
อังคาร
335
22101  สังคม
อ.วีรพล
20241
คอมฯเพิ่มเติม
อ.นิลพงษ์
22103 
การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ
22101 
วิทย์ฯ

อ.กัญญาณัฐ
22102  ประวัติฯ
อ.วิชุดา
22102  พละ
อ.เมษยน
22102 
ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล
20263 ไฟฟ้า3
อ.จิรยุทธ์
พุธ                
พฤหัสฯ                
ศุกร์
335
22101  สังคม
อ.วีรพล
22101  ภาษาไทย
อ.มลฤดี
22101 Eng
อ.พินิจ
22101  คณิตฯ
อ.กนกลดา
22201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
21101
การงานอาชีพ

อ.นิลพงษ์
22101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
22201 ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์
 


ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/4
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์
345
22101  คณิตฯอ.กนกลดา 22101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
22101 Eng อ.พินิจ 22101 ภาษาไทย
อ.มลฤดี
พักเที่ยง 22101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
22101  สังคม
อ.วีรพล
22102  พละ
อ.เมษยน
22101  ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
อังคาร
334
22102  ประวัติฯ
อ.วิชุดา
22101  วิทย์ฯ
อ.กัญญาณัฐ
22101 ภาษาไทย
อ.มลฤดี
20263
ไฟฟ้า3

อ.จิรยุทธ์
22101 Eng อ.พินิจ 22102 2/4
วิทยฯคำนวน

อ.นิลพงษ์
20203  ฟุตบอล
อ.เมษยน
20241 คอมฯเพิ่มเติม
อ.นิลพงษ์
พุธ                
พฤหัสฯ                
ศุกร์
334
22103
การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ
22101  คณิตฯ
อ.กนกลดา
22101  สังคม
อ.วีรพล
21101
การงานอาชีพ

อ.นิลพงษ์
22201
ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
20203  ฟุตบอล
อ.เมษยน
22201 ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
22102 
ดนตรี-นาฎศิลป์

อ.มงคล

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:46   อ่าน 584 ครั้ง