ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 2 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
..........................................................................................................
   ห้องเรียนออนไลน์ประจำวิชา          
                                             รายวิชาภาษาไทย                         รายวิชาคณิตศาสตร์
                                             รายวิชาวิทยาศาสตร์                      รายวิชาภาษาอังกฤษ
                                             รายวิชาสังคมศึกษา                       รายวิชาประวัติศาสตร์
                                             รายวิชาภาษาจีน                          
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
นางสาวปาณิสรา  ศรีประมาณ   นายมงคล  เสมเหลา   ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
  
  เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                    13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ส21103  1/1สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
อ21102 1/1Eng
อ.แก้วตา
พ21103  1/1สุขศึกษา
อ.สาธนี
ท21102  1/1ภาษาไทย
อ.มลฤดี
พักรับประทานอาหารกลางวัน ศ20201 1/1ดนตรี
อ.มงคล
งานประดิษฐ์1/1
อ.ปาณิสรา
   4H1/1
อ.นิธิศ
อังคาร ง20242  1/1คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ง20242  1/1คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
อ21102 1/1Eng
อ.แก้วตา
งานประดิษฐ์1/1อ.ปาณิสรา ว21104  1/1วิทย์ฯ
อ.สมฤทัย
ว21104  1/1วิทย์ฯ
อ.สมฤทัย
ส21103  1/1สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
พุธ ว21105  1/1วิทยฯคำนวณ
อ.นิลพงษ์
ค21102  1/1คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
อ21102 1/1Eng
อ.แก้วตา
ญ21202 1/1ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ว21104  1/1วิทย์ฯ
อ.สมฤทัย
ศ21104 1/1ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล ขุมนุม
พฤหัสฯ ส21104  1/1ประวัติฯ
อ.วิชุดา
ท21102  1/1ภาษาไทย
อ.มลฤดี
ค21102  1/1คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
  แนะแนว 1/1อ.สมฤทัย ง20262 1/1ไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ง20262 1/1ไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ลูกเสือ
เนตรนารี
ศุกร์ ส21103  1/1สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
ท21102  1/1ภาษาไทย
อ.มลฤดี
ศ21103 1/1ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
ค21102  1/1คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
พ21104  1/1พละ
อ.เมษยน
ง21102  1/1การงาน
อ.ภาคภูมิ
จ21202 1/1ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
 
 
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
นางสาวมลฤดี  ศรีบุญเรือง   นางสาวจุฑารัตน์  แก้วเรือง  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                    13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ ว21105  1/2วิทยฯคำนวน
อ.นิลพงษ์
ส21103  1/2สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
พ21104  1/2พละ
อ.เมษยน
ว21104  1/2วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
พักรับประทานอาหารกลางวัน ท21102  1/2ภาษาไทย
อ.มลฤดี
ศ20201 1/2ดนตรี
อ.มงคล
งานประดิษฐ์1/2อ.ปาณิสรา
อังคาร ส21103  1/2สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
ว21104  1/2วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
ค21102  1/2คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
พ21103  ½
สุขศึกษา
อ.สาธนี
อ21102 1/2Eng อ.พินิจ ศ21104  1/2ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล ง21102
การงาน
อ.ภาคภูมิ
พุธ ส21104  1/2ประวัติฯ
อ.วิชุดา
ท21102  1/2ภาษาไทย
อ.มลฤดี
ค21102  1/2คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
งานประดิษฐ์1/2อ.ปาณิสรา ง20262 1/2ไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ง20262 1/2ไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ขุมนุม
พฤหัสฯ ว21104  1/2วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
   4H1/2
อ.ปาณิสรา
จ21202 1/2ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ค21102  1/2คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
ศ21103 1/2ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
อ21102  1/2Eng
อ.พินิจ
ลูกเสือ
เนตรนารี
ศุกร์ อ21102
1/2 Eng
อ.พินิจ
ญ21202 1/2ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
ส21103  1/2สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
ท21102  1/2ภาษาไทย
อ.มลฤดี
  แนะแนว
1/2
อ.สมฤทัย
ง20242  1/2คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ง20242  1/2คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
 
 
 
 
ตารางเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
นางสาวชมพูนุท  โนนทนวงษ์    นายเมษยน  เพ็ญธิสาร  ครูประจำชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3
  
      เวลา
วัน
08.40 – 09.30 น. 09.30 – 10.20 น. 10.20 - 11.10 น.  11.10 - 12.00 น. 12.00 -                    13.00 น. 13.00 - 13.50 น. 13.50 - 14.40 น.  14.40 - 15.30 น.
จันทร์ อ21102
1/3Eng
อ.พินิจ
ว21104  1/3วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
ศ20201 1/3ดนตรี
อ.มงคล
ส21103  1/3สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
พักรับประทานอาหารกลางวัน ง20262 1/3ไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
ง20262 1/3ไฟฟ้าเบื้องต้น
อ.จิรยุทธ์
  ฟุตบอล 1/3
อ.เมษยน
อังคาร   แนะแนว 1/3
อ.สมฤทัย
ค21102  1/3คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
ง21102  1/3
การงาน
อ.ภาคภูมิ
ศ21103 1/3ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
ส21103  1/3สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
ท21102  1/3ภาษาไทย
อ.มลฤดี
  ฟุตบอล1/3
อ.เมษยน
พุธ    4H1/3
อ.นิธิศ
พ21103  1/3
สุขศึกษา
อ.สาธนี
อ21102
1/3Eng
อ.พินิจ
ท21102  1/3ภาษาไทย
อ.มลฤดี
ส21104  1/3ประวัติฯ
อ.วิชุดา
ค21102  1/3คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
ขุมนุม
พฤหัสฯ จ21202 1/3ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ญ21202 1/3ภาษาญี่ปุ่น
 อ.จุฑารัตน์
ง20242  1/3คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ง20242  1/3คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
ว21104  1/3วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
ส21103  1/3สังคม
อ.วุฒิศักดิ์
ลูกเสือ
เนตรนารี
ศุกร์ ว21105  1/3วิทยฯคำนวณ
อ.นิลพงษ์
อ21102
1/3Eng
อ.พินิจ
ค21102  1/3คณิตฯ
อ.ปาณิสรา
ว21104  1/3วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
ท21102  1/3ภาษาไทย
อ.มลฤดี
พ21104  1/3พละ
อ.เมษยน
ศ20201 1/3ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล
 
 โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:47   อ่าน 4387 ครั้ง