ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นมัธยมศึกษา
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนออนไลน์นักเรียน  ภาคเรียนที่ 1 / 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม 
สำนักการศึกษา เทศบาลนครขอนแก่น
วัน/เวลา 09.00 – 10.00 10.30-11.30   13.00-14.00 15.00-16.00
จันทร์   คณิตศาสตร์
อ.ปาณิสรา
วิทยาศาสตร์
อ.ชมพูนุท
 
สังคม ม.1
อ.กัญญาณัฐ
  
อังคาร    
พุธ    
พฤหัสบดี ภาษาอังกฤษ
อ.แก้วตา
  ภาษาไทย
อ.มลฤดี
 
ศุกร์    
 
 


 ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/1
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)
 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์         พักเที่ยง        
อังคาร
342
21101  สังคม
อ.กัญญาณัฐ
21101 ทัศนศิลป์อ.รัชพล 21101  วิทย์ฯ      อ.ชมพูนุช 21101  วิทย์ฯ      อ.ชมพูนุช 21102  พละ
อ.เมษยน
21101
Eng
อ.แก้วตา
งานประดิษฐ์
อ.ปณิสรา
งานประดิษฐ์
อ.ปณิสรา
พุธ
342
21101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
21101  คณิตฯอ.ปณิสรา 21101 
ภาษาไทย
อ.มลฤดี
21101 Eng
 อ.แก้วตา
21201 ภาษาจีน อ.วิทพงษ์ 21102
ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล
21101  สังคม
อ.กัญญาณัฐ
21102  ประวัติฯ
อ.วิชุดา
พฤหัสฯ                
ศุกร์
342
21102
วิทยฯคำนวน

อ.นิลพงษ์
21201
ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์
21101  คณิตฯอ.ปณิสรา 21101  
ภาษาไทย
อ.มลฤดี
21101 
การงาน

อ.ปณิสรา
20241 
คอมฯเพิ่ม

อ.บรรสิทธิ์
21103 
การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ
20261 ไฟฟ้า1
อ.จิรยุทธ์
 ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/2
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์         พักเที่ยง        
อังคาร
343
21101  Eng
 อ.แก้วตา
21101  คณิตฯอ.ปณิสรา 21101  คณิตฯอ.ปณิสรา 21101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
20241  คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
21101 
สังคม
อ.กัญญาณัฐ
21101 
ภาษาไทย
อ.มลฤดี
21102 
ดนตรี-นาฎศิลป์
อ.มงคล
พุธ
343
21101  Eng
อ.แก้วตา
21101  ภาษาไทย
อ.มลฤดี
21101  วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
21101  1วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
21101  สังคม
อ.กัญญาณัฐ
งานประดิษฐ์
อ.ปณิสรา
งานประดิษฐ์
อ.ปณิสรา
20261 ไฟฟ้า1
อ.จิรยุทธ์
พฤหัสฯ                
ศุกร์
343
21201
ภาษาญี่ปุ่น
อ.จุฑารัตน์
21102  พละ
อ.เมษยน
21102
วิทยฯคำนวน

อ.นิลพงษ์
21101 ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
21102  ประวัติฯ
อ.วิชุดา
21103  การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ 21101  การงาน
อ.ปณิสรา
21201
ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/3

 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์         พักเที่ยง        
อังคาร
344
21101  ภาษาไทย
อ.มลฤดี
21101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
21102  พละ
อ.เมษยน
21101 ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
21101  คณิตฯอ.ปณิสรา 21101  สังคม
อ.ชมพูนุช
20241  คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
21201 ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์
พุธ
344
21101  วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
21101  วิทย์
ฯอ.ชมพูนุช
21101 Eng
 อ.แก้วตา
21103  การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ 21101  คณิตฯอ.ปณิสรา 21101  ภาษาไทยอ.มลฤดี 21102  ประวัติฯ
อ.วิชุดา
21102 คำนวณ
อ.นิลพงษ์
พฤหัสฯ                
ศุกร์
344
21101 Eng
 อ.แก้วตา
งานประดิษฐ์
อ.ปณิสรา
20261 ไฟฟ้า1
อ.จิรยุทธ์
21201 ภาษาจีน
 อ.วิทพงษ์
21101 การงานฯ
อ.บรรสิทธิ์
งานประดิษฐ
อ.ปณิสรา
21202 ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล 21101  สังคม
อ.ชมพูนุช
 


ตารางเรียนนักเรียน  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2563
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1/4
 
วัน-ชม.
(8.40-9.30)
2
  (9.30-10.20)
3
  (10.20-11.10)
4
  (11.10-12.00)
(12.00-13.00)
(13.00-13.40)

 (13.40-14.20)

 (14.20-15.00)
8
 (15.00-15.40)
จันทร์         พักเที่ยง        
อังคาร
345
21101  สังคม
อ.ชมพูนุช
21103 
การออกแบบและเทคโนฯอ.นิธิศ
21201 ภาษาญี่ปุ่น อ.จุฑารัตน์ 21101  คณิตฯอ.ปณิสรา 21101  ภาษาไทย
อ.มลฤดี
20241  คอมฯเพิ่ม
อ.บรรสิทธิ์
20261
ไฟฟ้า1อ.จิรยุทธ์
21101 ทัศนศิลป์
อ.รัชพล
พุธ
345
21201 ภาษาจีน
อ.วิทพงษ์
21102  ประวัติฯ
อ.วิชุดา
21101  คณิตฯอ.ปณิสรา 21101  ภาษาไทย
อ.มลฤดี
21101 Eng
อ.แก้วตา
21101  สุขศึกษา
อ.สาธนี
21102
ดนตรี-นาฎศิลป์อ.มงคล
21102  พละ
อ.เมษยน
พฤหัสฯ                
ศุกร์
345
21101  วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
21101  วิทย์ฯ
อ.ชมพูนุช
21101 การงานฯ
อ.บรรสิทธิ์
21101 Eng
อ.แก้วตา
21102
วิทยฯคำนวน
อ.นิลพงษ์
21101  สังคม
อ.ชมพูนุช
20201  ฟุตบอล
อ.เมษยน
20201 ฟุตบอล
อ.เมษยน
 
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:47   อ่าน 817 ครั้ง