ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
      เวลา
วัน
09.00 - 10.00 น. 10.30 -  11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 13.00 -  14.00 น.
 
จันทร์
 
 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร   สังคมศึกษา
 
อังคาร
 
 
     
 
พุธ
 
 
     
 
พฤหัสบดี
 
 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 
ศุกร์
 
 
     
 ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    3/1 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางณัฐารัชต์  เดโชสวัสดิ์เพชร    นางสาวรัตนา  สุดหลักทอง
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
         
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
     
 
อังคาร
 
 
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
ภาษาไทย
ครูทองใส
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
ภาษาไทย
ครูทองใส
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
English
ครูมะลิกา
การงานอาชีพ
ครูทองใส
 
พุธ
 
 
ภาษาไทย
ครูทองใส
English
ครูมะลิกา
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
ศิลปะ
ครูณัฐารัชต์
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
ภาษาไทย
ครูทองใส
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
English
ครูมะลิกา
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
 
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    3/2 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางสาวทองใส  คำมี    
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
         
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
     
 
อังคาร
 
 
English
ครูมะลิกา
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
ภาษาไทย
ครูทองใส
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
 
พุธ
 
 
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
ภาษาไทย
ครูทองใส
English
ครูมะลิกา
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
การงานอาชีพ
ครูทองใส
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
English
ครูมะลิกา
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
ภาษาไทย
ครูทองใส
ภาษาไทย
ครูทองใส
ศิลปะ
ครูณัฐารัชต์
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    3/3 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางมะลิกา  ไชยปรีชา   นางบุญโฮม  อมรเลิศเรืองศรี
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
         
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
     
 
อังคาร
 
 
ภาษาไทย
ครูทองใส
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
English
ครูมะลิกา
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
ศิลปะ
ครูณัฐารัชต์
 
พุธ
 
 
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
ภาษาไทย
ครูทองใส
English
ครูมะลิกา
ภาษาไทย
ครูทองใส
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
วิทยาศาสตร์
ครูสุธิสา
คณิตศาสตร์
ครูณัฐารัชต์
ภาษาไทย
ครูทองใส
การงานอาชีพ
ครูทองใส
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
English
ครูมะลิกา
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 218 ครั้ง