ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
      เวลา
วัน
09.00 - 10.00 น. 10.30 -  11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 13.00 -  14.00 น.
 
จันทร์
 
 
    พักรับประทานอาหาร  
 
อังคาร
 
 
     
 
พุธ
 
 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สังคมศึกษา
 
พฤหัสบดี
 
 
     
 
ศุกร์
 
 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 


ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    2/1 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางสาววิภาพร   นาทัน   นายวุฒิศักดิ์  บุดดี   
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
English
ครูฉวีวรรณ
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
ภาษาไทย
ครูธนาภา
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
ศิลปะ
ครูวิภาพร
 
อังคาร
 
 
ภาษาไทย
ครูธนาภา
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
English
ครูฉวีวรรณ
การงานอาชีพ
ครูขจรเดช
 
พุธ
 
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
ภาษาไทย
ครูธนาภา
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
English
ครูฉวีวรรณ
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
ภาษาไทย
ครูธนาภา
 
ศุกร์
 
 
             
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    2/2 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางธนาภา  พิศนุย
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
English
ครูมะลิกา
ภาษาไทย
ครูธนาภา
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
ภาษาไทย
ครูธนาภา
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
 
อังคาร
 
 
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
การงานอาชีพ
ครูขจรเดช
English
ครูมะลิกา
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
ภาษาไทย
ครูธนาภา
ศิลปะ
ครูธนาภา
 
พุธ
 
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
English
ครูมะลิกา
ภาษาไทย
ครูธนาภา
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
 
ศุกร์
 
 
             
 
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    2/3 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางสาววารี  พิพิธพงษ์พัฒน์   นายขจรเดช   แกกสันเทียะ
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
ภาษาไทย
ครูธนาภา
ภาษาไทย
ครูธนาภา
วิทยาการคำนวณ
ครูสุภัสสร
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
English
ครูมะลิกา
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
 
อังคาร
 
 
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
ภาษาไทย
ครูธนาภา
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
English
ครูมะลิกา
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
 
พุธ
 
 
             
 
พฤหัสบดี
 
 
สังคมศึกษา
ครูวุฒิศักดิ์
คณิตศาสตร์
ครูวิภาพร
การงานอาชีพ
ครูขจรเดช
English
ครูมะลิกา
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
ภาษาไทย
ครูธนาภา
ศิลปะ
ครูขจรเดช
 
ศุกร์
 
 
             
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 272 ครั้ง