ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ห้องเรียนออนไลน์สายชั้นประถมศึกษา
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ตารางเรียนออนไลน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
      เวลา
วัน
09.00 - 10.00 น. 10.30 -  11.30 น. 11.30 - 12.30 น. 13.00 -  14.00 น.
 
จันทร์
 
 
    พักรับประทานอาหาร  
 
อังคาร
 
 
คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร สังคมศึกษา
 
พุธ
 
 
     
 
พฤหัสบดี
 
 
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร  
 
ศุกร์
 
 
     
 


ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    1/1 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางฉวี  บรรดาศักดิ์   
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูฉวี
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
ศิลปะ
ครูประภัสสร
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
English
ครูฉวีวรรณ
ภาษาไทย
ครูฉวี
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
ภาษาไทย
ครูฉวี
การงานอาชีพ
ครูประภัสสร
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
คณิตศาสตร์
ครูฉวี
คณิตศาสตร์
ครูฉวี
สังคมศึกษา
ครูวารี
English
ครูฉวีวรรณ
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูฉวี
English
ครูฉวีวรรณ
ภาษาไทย
ครูฉวี
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
ภาษาไทย
ครูฉวี
วิทยาการคำนวณ
ครูฉวี
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
 

ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    1/2 
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางสาววันดี  ประแดงปุย  นางสาวประภัสสร  ธรรมวงษ์
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูวันดี
วิทยาการคำนวณ
ครูฉวี
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
การงานอาชีพ
ครูประภัสสร
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
ภาษาไทย
ครูวันดี
English
ครูฉวีวรรณ
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
คณิตศาสตร์
ครูวันดี
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
คณิตศาสตร์
ครูวันดี
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
สังคมศึกษา
ครูวารี
English
ครูฉวีวรรณ
ภาษาไทย
ครูวันดี
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูวันดี
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
ศิลปะ
ครูประภัสสร
ภาษาไทย
ครูวันดี
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
ภาษาไทย
ครูวันดี
English
ครูฉวีวรรณ
 
 
 
 
 
ตารางเรียน  ชั้นประถมศึกษาที่    1/3
ภาคเรียนที่ 1   ปีการศึกษา   2563
โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครขอนแก่น
   ครูประจำชั้น  นางจินจุฑา  พิทักษ์วงศ์ศร  นางฉวีวรรณ  ธรรมแสง
      เวลา
วัน
08.40 – 09.00 น. 09.30 - 10.20 น. 10.20 -  11.10 น. 11.10 - 12.00 น. 12.00 - 13.00 น. 13.00 -  13.50 น. 13.50 - 14.40 น. 14.40 - 15.30 น.
 
จันทร์
 
 
คณิตศาสตร์
ครูจินจุฑา
English
ครูฉวีวรรณ
ภาษาไทย
ครูจินจุฑา
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
 
พักรับประทานอาหารกลางวัน
 
คณิตศาสตร์
ครูจินจุฑา
ภาษาจีน
ครูศุภกานต์
วิทยาการคำนวณ
ครูฉวี
 
อังคาร
 
 
             
 
พุธ
 
 
คณิตศาสตร์
ครูจินจุฑา
ภาษาไทย
ครูจินจุฑา
ประวัติศาสตร์
ครูขจรเดช
English
ครูฉวีวรรณ
ศิลปะ
ครูประภัสสร
ภาษาญี่ปุ่น
ครูรัตนา
การงานอาชีพ
ครูประภัสสร
 
พฤหัสบดี
 
 
             
 
ศุกร์
 
 
วิทยาศาสตร์
ครูวารี
คณิตศาสตร์
ครูจินจุฑา
ภาษาไทย
ครูจินจุฑา
สุขศึกษา
ครูบุญโฮม
English
ครูฉวีวรรณ
สังคมศึกษา
ครูวารี
ภาษาไทย
ครูจินจุฑา
 

โพสเมื่อ : 08 มิ.ย. 2563,10:50   อ่าน 272 ครั้ง