เอกสารประกอบการเขียนโครงการ
แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
ปฏิทินโครงการงบ 66
แบบฟอร์มโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
powerpointนำเสนออบรมการเขียนโครงการ 3 ก.ย.65
เอกสารประกอบการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566
โครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
ตัวอย่างแบบเขียนโครงการตามแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาการศึกษาของสถานศึกษา(ตัวชี้วัด)
รายชื่อโครงการและครูบุคลากรรับผิดชอบโครงการปีงบประมาณ 2565
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 (ฉบับร่าง)
ตัวอย่างโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
ข้อมูลประกอบการเขียนโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
บันทึกความความอนุมัติโครงการ
ส่วนหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563TSL
6. ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์เทศบาลและมาตรฐานการศึกษาชาติ
5.มาตรฐานการศึกษา
4. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง
2.ยุทธศาสตร์ กลยุทธและตัวชี้วัดของโรงเรียน
1.หมวด พรบ.การศึกษาที่เกี่ยวข้อง