ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เอกสารประกอบการเขียนโครงการ
บันทึกความความอนุมัติโครงการ
ส่วนหน้าแผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563TSL
6. ความสอดคล้อง ยุทธศาสตร์โรงเรียน ยุทธศาสตร์เทศบาลและมาตรฐานการศึกษาชาติ
5.มาตรฐานการศึกษา
4. คู่มือการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาโรงเรียนสังกัดกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น
3.ยุทธศาสตร์เทศบาลนครขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง
2.ยุทธศาสตร์ กลยุทธและตัวชี้วัดของโรงเรียน
1.หมวด พรบ.การศึกษาที่เกี่ยวข้อง