ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ตัวอย่างโครงการ
แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
โพสเมื่อ : 03 ต.ค. 62
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการ Samliam Open House 60
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการคณะกรรมการสถานศึกษา 60
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการอาหารกลางวันนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการเรียนฟรี ค่าเครื่องแบบนักเรียน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค-1
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการค่าใช้จ่ายระบบสาธารณูปโภค สำราญ
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการวันสำคัญ 60
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม 60
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการ 4 ยุทธศาสตร์ (ปลอดขยะ)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการตามยุทธศาสตร์-โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม (1)
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการรักษ์ชุมชนของเรา 60 ปรับแล้ว
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านวอลเล่ยบอล 60
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านฟุตบอล
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการมหัศจรรย์พันธุ์ไม้
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมภาษาจีน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาต่างประเทศ-ภาษาจีน
โพสเมื่อ : 06 ส.ค. 62
โครงการปรับปรุงหลักสูตร 60
โพสเมื่อ : 29 ก.ค. 62