ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คำสั่ง/หนังสือ/แนวปฏิบัติและแบบฟอร์มโรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลียม
มาตรการป้องกันและควบคุมโรคระบาดไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม
โพสเมื่อ : 26 ก.ค. 63
คำสั่งมอบหมายงานประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 63
คู่มือปฏิบัติการฝ่ายบริหารทั่วไป
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
คู่มือปฏิบัติการฝ่ายบุคคล
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
คู่มือปฎิบัติการฝ่ายงบประมาณ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
คู่มือปฏฺิบัติการฝ่ายวิชาการ
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่ายและแนวทางการพิจารณางบประมาณ
โพสเมื่อ : 07 ม.ค. 63
ผู้รับผิดชอบโครงการแผนปฏิบัติการสามเหลี่ยม-62(สำหรับรายงานผลการดำเนินโครงการ)
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 62
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
โพสเมื่อ : 11 ต.ค. 62