อื่นๆ
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es) เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธ
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ นางสาวสิริยลริยา วศิริอารยา โรงเรียนเทศบาลสวนสนุก เทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เรื่อง การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ร่วมกับวิธีสอนแบบวัฏจักรการสืบเสาะหาความรู้ 7 ขั้น (7Es)เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทาง
โพสเมื่อ : 27 ก.พ. 65