ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นายณรงค์ ก้อนจ้าย
ตำแหน่ง :
วุฒิการศึกษา : มัธยมศึกษาปีที่ 3
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์
เบอร์โทรศัพท์ : 0649051282
อีเมล์ : narong270845@gmil.com
ที่อยู่ :
บ้านโคกสะอาด 141หมู่9 บ้านโคกสะอาด ตำบลบ้านแก้ง อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
ประถมศึกษาปีที่6 ประถมศึกษาปีที่6 โรงเรียนโคกสะอาดแก้งวิทยา
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 แบบฝึดหัด อัตราการเกิดปฏิกิริยาเคมี
2 งานที่1
3 ใบงานวิชาเคมี เรื่องการเตรียมสารละลายในความเข็มข้นต่างๆ