ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสุภัสสร รุนรักษา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : คอมพิวเตอร์
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ : sunny_supatsorn@hotmail.com
ที่อยู่ :
159/29 หมู่ 1 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น
เครื่องราช : ท.ม
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
2541 ปริญญาตรี คุรุศาสตรบัณฑิต วิชาเอกคอมพิวเตอร์ สถาบันราชภัฎอุดรธานี
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
2562 โรงเรียนเทศบาลบ้านสามเหลี่ยม ครู คศ.3
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
1 ห้องเรียนออนไลน์ วิชาการงานอาชีพ ป.4
2 ห้องเรียนออลไลน์ รายวิชาวิทยาการคำนวณ ชั้น ป.4
3 ชื่อโครงการ: โครงการลูกเสือ-เนตรนารีระดับประถม
4 โครงการยุวกาชาด
5