ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

่นางจินจุฑา พิทักษ์วงศ์ศร
ครู คศ.3

นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1

นางสาววันดี ประแดงปุย
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2

นางฉวี บรรดาศักดิ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/1