สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางธนาภา พิศนุย
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววิภาพร นาทัน
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
อีเมล์ : -

นางมะลิกา ไชยปรีชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2
เบอร์โทร : 0818714114
อีเมล์ : malika

นางสาววารี พิพิธพงศ์พัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1
เบอร์โทร : 094-289xxxx
อีเมล์ : waree251307@hotmail.com