ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นางสาววิภาพร นาทัน
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

นายวุฒิศักดิ์ บุดดี
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/1

นายขจรเดช แกกสันเทียะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางสาววารี พิพิธพงศ์พัฒน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นางธนาภา พิศนุย
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2