ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางสาวทองใส คำมี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2

นางมะลิกา ไชยปรีชา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1