สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นางบุญโฮม อมรเลิศเรืองศรี
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0885925941
อีเมล์ : -

นางณัฐารัชต์ เดโชสวัสดิ์เพชร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวทองใส คำมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/2