ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นายอำนวย ใดจิ๋ว
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

นางกมลลักษณ์ ลีลาวัชรมาศ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางศศิธร เขื่อนแก้ว
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสุภัสสร รุนรักษา
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/2

นางสาวสุธิสา มณีวงค์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1