ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นายเรืองฤทธิ์ ธาดา
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางกัญจนา จันทะไพร
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นายรัชพล อวนศรี
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 4/1

นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ
ครู คศ.3