สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวจุฑารัตน์ จันโทริ
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1

นางประภาลักษณ์ ตระกูลเสนาธง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0615496336
อีเมล์ : t.prapaluck@gmail.com

นางสาวประภัสสร ธรรมวงษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0916988012
อีเมล์ : juyurin28@hotmail.com