ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นายสังคม กัณหา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิลาวัณย์ สีละพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1