ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิลาวัณย์ สีละพัฒน์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2

นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1

นางสาวศุภกานต์ จันทะสอน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1