สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

นางวิลาวัณย์ สีละพัฒน์
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0943894128
อีเมล์ : Wilawansee16@gmail.com

นางณัฏฐนันท์ นิภาธรกวินศิริ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0815459XXX
อีเมล์ : yingnatthanan1413@gmail.com

นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0897108244
อีเมล์ : kanoklada0@gmail.com

นางสาวกมลกัลย์ สตารัตน์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0956294xxx
อีเมล์ : st.kamonkal@kkumail.com