ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 2

นางแก้วตา โคตรงาม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 2

นางสาวกัญญาณัฐ เมฆพยัพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1

นายวีรพล ผาโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

บรรสิทธิ์ ดีล้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายนิลพงษ์ เอกพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวิทพงษ์ สีสุนาม
ครูอัตราจ้าง

น.ส.จุฑารัตน์ แก้วเรือง
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2