ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 2

นางแก้วตา โคตรงาม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 2

นางสาวฐิติมา สามารถ
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นายบรรสิทธิ์ ดีล้อม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นายวีรพล ผาโคตร
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 2/2

นายนิลพงษ์ เอกพันธุ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/3

นางสาวกัญญาณัฐ เมฆพยัพ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/1