ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1

นางสาวปาณิสรา ศรีประมาณ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1

นางสาวมลฤดี ศรีบุญเรือง
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นายมงคล เสมเหลา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวกนกลดา วรรณการคูณ
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นายเมษยน เพ็ญธิสาร
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/3

นางสาวชมพูนุท โนนทวงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1/2