ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 3

นางสาวสาธนี ภูสนาม
ครู คศ.4

นายจิรยุทธ์ หล่อยดา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาววิชุดา ศรีจันทร์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นายพินิจ โคตรงาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2