ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 3

นางสาวสาธนี ภูสนาม
ครู คศ.4

นายจิรยุทธ์ หล่อยดา
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1

นายพินิจ โคตรงาม
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2