สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 3

นางสาวสาธนี ภูสนาม
ครู คศ.4
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0621979915

นายพินิจ โคตรงาม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

นายบรรสิทธิ์ ดีล้อม
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
เบอร์โทร : 0815741276
อีเมล์ : bunsit@hotmail.com

นางสาววิชุดา ศรีจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2