ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 4

นางมนัสชนก กะไรยะ
ครู คศ.2
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 4

นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/1

นายอนุรุท พรมมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2

นายนิธิศ กิจขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/2