สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 5

นายแสนพล จันทะภา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 5
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0980973060
อีเมล์ : seanpol_178@hotmail.com

นายจิรยุทธ์ หล่อยดา
ครู คศ.4
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 0981764269
อีเมล์ : jirayut.loida@gmail.com

ดร.อรวรรณ เตชะพรพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1
เบอร์โทร : 0854813745
อีเมล์ : nuiorravan@gmail.com

นายนิธิศ กิจขุนทด
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2
เบอร์โทร : 088-309-5748
อีเมล์ : nitit012513@gmail.com