ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 5

นายแสนพล จันทภา
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 5

นางสาวสมฤทัย พุทธมนต์สิงห์
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/1

นายวิไล พลเสนา
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2

นายภาคภูมิ วรจินดา
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/2