ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 6

นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
ครู คศ.3
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 6

นายอนุวัตร เจือจันทร์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1