สายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 6

นางภัทรานิษฐ์ นาสินพร้อม
ครู คศ.4
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษาปีีที่ 6
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0958434155
อีเมล์ : put534051@hotmail.com

นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 084-5173969
อีเมล์ : puk40ratana@gmail.com

นายอนุรุท พรมมี
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/1
เบอร์โทร : 0991243449
อีเมล์ : thaikroo@hotmail.com

นายวิไล พลเสนา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/2
เบอร์โทร : 0922317749
อีเมล์ : Kaikaew2010@hotmail.com