ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
บุคลากรสนับสนุนการสอน

นางสาวอมรรัตน์ สุระทิพย์

นางสาวกาญจนา ชูสกุล
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี

นางสาวกุลนัทธีร์ วิรุณปักษี

นายบูชิต เพียสุพรรณ