ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

ศรสวรรค์ กลางราช
นักเรียน

วนิดา สีหาบุตร
นักเรียน

ภัฏฎารา บัวทอง

นายวีระชัย

อภิสิทธิ์ นาสินพร้อม

อภินันท์

อทิตยา บัวสิม
นักเรียน

อภิลักษณ์
นักเรียน
ครูประจำชั้น /0

ทัตพงษ์

วีรพล ชาทิพย์​ (วีรดา)​
นักเรียน

สุรางคนาง
นักเรียน

อาทิตยา สีบอ

นพรัตน์

วุฒิชัย
นักเรียน

พิชญะ

ธนัสถ์

ณรงค์ฤทธิ์
นักเรียน

คุณาธิป งามพัด
นักเรียน

กฤษดา โสพุดอ่อน

ชัยพัฒน์ โคตชมภู
นักเรียน

พิชญะ เศษศรี

นางสาวรุ่งฤดี หวานเย็น
นักเรียน

นางสาว สุรางคนา สิงห์หาร
นักเรียน