ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

เด็กชายปรัชญา ชิดนอก
นักเรียน
หัวหน้านักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1

เด็กชายณัชภัทร เรื่อเรื่อง

เด็กชายชิษณุพงษ์ มาศิริโชค
นักเรียน

เด็กชายสุริยา ขุนแก้ว

เด็กหญิงทิพย์มณฑา เชียงรินทร์

เด็กหญิงพิมชิตา สัตนันท์

เด็กชายรัฐภูมิ น้อยจันดา

เด็กชายจิรวัฒน์ แจ้งสว่าง

เด็กชายรชต สาทมะเริง

เด็กชายกฤษณะ สาลี

เด็กหญิงวรรณภา สานุเสริม

เด็กหญิงชนาพร สวนเสมอ

เด็กหญิงพรรณวรินทร์ ศิลาวัฒนากุล

เด็กชายกล้าหาญ ชาวาปี

เด็กหญิงวิริญญา เนียมคำ
นักเรียน

เด็กหญิงจานิศศา ทอนสูงเนิน

เด็กชายโชคธนภัทร์ ศรีมาโคตร

เด็กชายอชิรวัฒน์ แย้มวงษ์

เด็กชายณัฐภูมิ สอนศรี

เด็กหญิงชลธิชา เผือกจันทึก

เด็กชายพีรติ มณฑาทอง
นักเรียน

เด็กชายเสกสรรค์ ขุนแก้ว

เด็กหญิงธนาภา จันทร์ศรี
นักเรียน

เด็กหญิงณภัทธารา คงเมือง

เด็กหญิงธัญพิชชา คงอุดม
นักเรียน

เด็กชายธนาธิป กั้งจำปา
นักเรียน

เด็กชายทัศธรณ์ แสนศักดิ์

เด็กชายสัทพงษ์ ศิริยุภาภาศ

เด็กหญิงกมลวรรณ แดนสีแก้ว

เด็กหญิงธัญญา บุญกุล

ณัฐวงษ์ คงปราโมทย์
นักเรียน

เด็กชายวรเมธ เหลาลม