ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางฉวีวรรณ ธรรมแสง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางศศิธร เขื่อนแก้ว
ครู คศ.4

กมลกัลย์ สตารัตน์
ครู คศ.1

นายพินิจ โคตรงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางแก้วตา โคตรงาม
ครูชำนาญการพิเศษ

นายวิไล พลเสนา
ครูชำนาญการ