คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมชาติ ชัยอยุทธ์
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0954933329
ชื่อ-นามสกุล : นายสุดใจ ป้องกันภัย
ตำแหน่ง : รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0810539982
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรีบัญชา สิงห์คำป้อง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสิทธิศักดิ์ สีจวง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0816014735
ชื่อ-นามสกุล : นายสมศรี ฮุยประอาจ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0823010513
ชื่อ-นามสกุล : นางอาภา พรหมราษฎร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0818718280
ชื่อ-นามสกุล : นายประภาส ศรีจันทร์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0866311553
ชื่อ-นามสกุล : นางอรวรรณ แซ่ลี้
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0823115546
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญสม ทุมมา
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสมพงษ์ สังข์สัมฤทธิ์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0639258797
ชื่อ-นามสกุล : นางเยาวนา อุดมธนานันท์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815460505
ชื่อ-นามสกุล : นางละมุล รัตนาธรรมวัฒน์
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815440995
ชื่อ-นามสกุล : พระอธิการสุพัตร จิติวังโส
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางรัตนาภรณ์ จำรัสภูมิ
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายบุญธรรม โบราณมูล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา/เลขานุการ
เบอร์โทร : 0836689789